[உபுண்டு_தமிழ்] system software - application software ??

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Sat Mar 10 06:43:01 GMT 2007


பொதுவாக வன்பொருட்களை இயக்க வல்ல/ கட்டுப் படுத்தக் கூடிய மென்பொருட்களை system
software என்கிறோம். இதைத் தவிர application software இருக்கின்றது. இது
பயனருக்கான இடைமுகப்பினைக் கொண்டு பயனர் கோரும் தேவைகளை தரப் பயன்படுவது.
application software என்பதை பயன்சார் மென்பொருள்/ செயல்சார் மென்பொருள் (எது?)
என்று சொல்லலாம். application என்பது பயன்சார் மென்பொருளோடு கூடிய
பயன்பாட்டினையும் உள்ளடக்கியது. இதற்கு செயலி என்கிற பதம் வழக்கத்திலுள்ளது.
பயனி என்பது சரியான பிரயோகமா? ("பயணி - (பேருந்தில்) பயணிக்கும் ஒருவர்.
பயணிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு") சரியான பயன்பாடாக இருந்தால் application க்கு
பயன்படுத்தலாமா? application - பயனி/ செயலி & applications - பயனிகள் /
செயலிகள் ??

மேலும் வன்பொருட்களை இயக்க வல்ல/ கட்டுப் படுத்தக் கூடிய system software க்கு
வழக்கத்தில் என்ன சொல் உள்ளது? வன்மென் பொருள்  - வன்பொருட்களுக்கான
மென்பொருள். இது சரியானதாக இருக்குமா?

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070310/bdfa36e0/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list