[உபுண்டு_தமிழ்]அற்விரிமை எனும் அபத்தம்...??

மு.மயூரன் | M.Mauran mmauran at gmail.com
Thu Mar 1 03:14:55 GMT 2007


ஸ்டால்மனின் சிறுகதை ஒன்றினை மொழியாக்கம் செய்ய தொடங்கியிருக்கிறேன்.
மேற்படி கட்டுரையை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.
மொழியாக்கம் முடிந்ததும். அந்த சிறுகதையை இங்கே அனுப்பி வைக்கிறேன்.

நன்றி


மு.மயூரன்

On 3/1/07, ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் <shriramadhas at gmail.com> wrote:
>
> மயூரன்,
>
> not-ipr என்ற ஸ்டால்மேனின் கட்டுரையினை  தமிழாக்க முடிவு.  இதற்கான
> இணைப்பினை  முந்தைய மடலொன்றில் கொடுதிருந்தேன்.
>
> தாங்கள் தமிழாக்கம் செய்கிறீர்களா?  செய்ய வில்லை  என்றால் நான் எடுத்துக்
> கொள்ளட்டுமா?
>
> நன்றி!
>
>
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
>
> சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத்
> தொழுது படித்திடடி பாப்பா
> செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
> தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>


-- 
visit my blogs
http://www.mauran.blogspot.com
http://www.tamilgnu.blogspot.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070301/a4c7eb53/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list