[உபுண்டு_தமிழ்]அறிவுரிமை எனும் அபத்தம்...??

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Thu Mar 1 02:31:41 GMT 2007


முந்தைய மடலில் பொருள் பட்டியில் "அறிவுரிமை" என்பதை  தவறாக தட்டச்சு
செய்திருந்தேன்.

On 3/1/07, ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் <shriramadhas at gmail.com> wrote:
>
> மயூரன்,
>
> not-ipr என்ற ஸ்டால்மேனின் கட்டுரையினை  தமிழாக்க முடிவு.  இதற்கான
> இணைப்பினை  முந்தைய மடலொன்றில் கொடுதிருந்தேன்.
>
> தாங்கள் தமிழாக்கம் செய்கிறீர்களா?  செய்ய வில்லை  என்றால் நான் எடுத்துக்
> கொள்ளட்டுமா?
>
> நன்றி!
>
>
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
>
> சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத்
> தொழுது படித்திடடி பாப்பா
> செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
> தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070301/94051c9d/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list