[உபுண்டு_தமிழ்]கோபுண்டு | Gobuntu.. ;-)

Sethu skhome at gmail.com
Sat Jul 14 19:00:55 BST 2007


On 7/14/07, மு.மயூரன் | M.Mauran <mmauran at gmail.com> wrote:
>
> திறந்த மூல இயக்கத்தின் அடுத்த கட்ட நகர்வை உபுண்டு ஆரம்பித்து வைக்கிறது.


ஏற்கனவே  டெபியன்  செய்து வருவதைத்தானே  இப்போது உபுண்டுவும் செய்யத்
தொடங்கவுள்ளது?

~சேது
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070714/19c883a5/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list