[உபுண்டு_தமிழ்]கோபுண்டு | Gobuntu.. ;-)

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sat Jul 14 09:02:33 BST 2007


On Saturday 14 July 2007 12:04:22 ஆமாச்சு wrote:
> இதைப் பாருங்க..
>
> http://www.markshuttleworth.com/archives/130

https://wiki.ubuntu.com/FreeSoftwareLaptop

& 

http://www.markshuttleworth.com/archives/131

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list