[உபுண்டு_தமிழ்]கோபுண்டு | Gobuntu.. ;-)

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sat Jul 14 07:41:57 BST 2007


இதை இதை.. இதைத் தான் எதிர்பார்த்தோம்...

http://www.markshuttleworth.com/archives/130

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list