[உபுண்டு_தமிழ்]பயர்பாக்ஸ் குறித்து...

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Sun Feb 25 14:14:15 GMT 2007


On 2/25/07, Saravanan <saravanannkl at gmail.com> wrote:
>
> The latest version of locationbar2 extension completely fixes this
> issue. It is available in Mozilla Addons site now.


ஆம்.  இது களைந்துவிட்டது.  URL லாக தமிழ் சொற்களைப் பயன்படுத்த இருந்த கொஞ்ச
தயக்கமும் போனது.

நன்றி.

சரி.  ஐஸ்வீசல் விஷயத்தில் நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன?

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070225/cc915eb6/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list