[உபுண்டு_தமிழ்]Finally!

மு.மயூரன் | M.Mauran mmauran at gmail.com
Tue Feb 13 07:16:32 GMT 2007


//இன்னமும். குபுண்டுவிற்கும் சேர்த்துச
செய்துள்ளீர்களா?//

இல்லை சேது,

இம்முறை முழுக்க முழுக்க உபுண்டுவிற்கு மட்டுமே.

பொதியின் கனமும் வெகுவாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

-மு.மயூரன்
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070213/60eb819e/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list