[உபுண்டு_தமிழ்]மென்பொருட்கள் ஏன் உரிமையாளர்களைக் கொண்டிருத்தலாகாது?

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Tue Aug 28 20:07:44 BST 2007


வணக்கம்,

அணுகவும்: http://www.gnu.org/philosophy/why-free.ta.html

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list