[உபுண்டு_தமிழ்]ஹார்டி ஹெரான் - உபுண்டு 8.04

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் amachu at ubuntu.com
Fri Aug 31 18:56:36 BST 2007


அடுத்த ஆண்டின் முதல் உபுண்டு வெளியீட்டிற்கு ஹார்டி ஹெரான் எனப் பெயரிடப்
பட்டுள்ளது.

அணுகவும்: http://www.jonobacon.org/?p=1017

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070831/958f8d68/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list