[உபுண்டு_தமிழ்]http://ubuntu-tam.org/ தெரிவதில் சிக்கல்..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Fri Aug 24 12:27:04 BST 2007


On 8/24/07, Sethu <skhome at gmail.com> wrote:
>
>   ஆம். உதவிக்கான தொடுப்புக்களில் பலவும் கோளரங்கத்திற்கான தொடுப்புமும்
> அமுக்கும் போது வெற்றுப் பக்கங்களைத் தருகின்றன
>
> ~சேது
>
>
>
ஒரு வழங்கியிலிருந்து மற்றொன்றுக்கு மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.  :-(

https://bugs.launchpad.net/loco-webhosting/+bug/132506

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070824/62aa4d1a/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list