[உபுண்டு_தமிழ்]http://ubuntu-tam.org/ தெரிவதில் சிக்கல்..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Fri Aug 10 06:02:51 BST 2007


On Thursday 09 August 2007 15:59:21 ஆமாச்சு wrote:
> On Tuesday 07 August 2007 14:47:54 ஆமாச்சு wrote:
> > நண்பர்களே,
> >
> > நமது இணைய தளத்தின் வழங்கி பழுதடைந்துள்ளதாகத் தெரிகிறது.
>
> தளம் விழித்தது :-)

மறுபடியும் படுத்துகிச்சு :-(

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list