[உபுண்டு_தமிழ்]சிறிய தெளிவு applications & functions ?

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sun Aug 12 03:20:13 BST 2007


வணக்கம்,

applications & functions சரியான சொல் என்ன?

applications - செயலி என வழக்கத்திலுள்ளது..

நிலலெழுதும் போது எழுதக் கூடிய functions க்கு என்ன சொல்?

applications - பயன்பாடு எனவும் function - செயல்பாடு  எனவும் வழங்கலாமா?


-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list