[உபுண்டு_தமிழ்]சிறிய தெளிவு applications & functions ?

மு.மயூரன் | M.Mauran mmauran at gmail.com
Sun Aug 12 07:11:45 BST 2007


செயற்பாடு

On 8/12/07, ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com> wrote:
>
> வணக்கம்,
>
> applications & functions சரியான சொல் என்ன?
>
> applications - செயலி என வழக்கத்திலுள்ளது..
>
> நிலலெழுதும் போது எழுதக் கூடிய functions க்கு என்ன சொல்?
>
> applications - பயன்பாடு எனவும் function - செயல்பாடு  எனவும் வழங்கலாமா?
>
>
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> http://amachu.net
>
> வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
> வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>-- 
visit my blogs
http://www.mauran.blogspot.com
http://www.tamilgnu.blogspot.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070812/00e13622/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list