[உபுண்டு_தமிழ்]?

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Thu Aug 9 10:37:07 BST 2007


அதுதான்.
பல எழுத்துக்களும் பயன்படும் வரியமைப்பு இருக்கிறதா என வினவினேன்.
திவே

On 8/9/07, ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com> wrote:
> On Thursday 09 August 2007 12:56:13 senthil raja wrote:
> > tamil name for brown??  is it "kaavi"?
> >
>
> கீழ் காணும் ஆங்கிலச் சொல்லின் சிறப்பம்சம் அதில்  26 ஆங்கில எழுத்துக்களும் இருப்பது தானே?
>
> இதற்கு ஈடாக வல்லின மெல்லின இடையின எழுத்துக்களைப் பயன்படுத்தலாம்...
>
> On 8/3/07, Tirumurti Vasudevan <agnihot3 at gmail.com> wrote:
> > > The quick brown fox jumps over the lazy dog. 0123456789
> > > is there an equivalent in tamil?
> > > tv
>
>
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> http://amachu.net
>
> வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
> வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>


-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list