[உபுண்டு_தமிழ்]Translation Guidelines - Making

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Tue Nov 7 16:33:00 GMT 2006


most of the work -gnome kde etc has been done by  a team zhakanini (perhaps
inspired and lead by write sujata) and felix of redhat.
i have had contacts with them.
i wrote the mail based on the impressions i gathered from them.
apparently redhat has its own program.
tv

On 11/7/06, ம.ராமதாஸ் <shriramadhas at gmail.com> wrote:
>
> > நான் பார்த்த அளவில் சிலர் ஒரு உற்சாகத்தில் சில காலம் வேலை செய்கிறார்கள்.
>
> > அவர்களுக்கு வேறு வேலை வந்து விட்டாலோ சூழ்னிலை மாறிவிட்டாலோ அந்த >வேலை
> நின்று போகிறது. இப்படி பல வேலைகள் நின்று போயிருப்பதாக தோன்றுகிறது.
>
> ஆம். நிச்சயமாக. மொழிபெயர்ப்போடு பங்கு முடிந்துவிடவில்லை. தொடர்ச்சியாக அதை
> ஒவ்வொரு வெளியீட்டின் போதும் தக்க வைத்துக் கொள்வதில் உள்ளது.
>
> அன்புடன்,
> ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.
>
> [Sri Ramadoss M]
> Founder - Ubuntu Tamil Team
> Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
> IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
> Blog: http://aamachu.blogspot.com/
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>
>


-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20061107/af382b08/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list