[உபுண்டு_தமிழ்]Translation Guidelines - Making

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Tue Nov 7 15:26:37 GMT 2006


On 11/7/06, மு.மயூரன் | M.Mauran <mmauran at gmail.com> wrote:
>
> இந்த விடயங்களில் டெபியன், க்னோம், கே டீ ஈ போன்ற செயற்றிட்டங்களின் மேல்
> நிலை மொழிபெயர்ப்பாளர்களை நாம் கருத்திலெடுக்க வேண்டியதில்லையா?
>
> அவர்கள் செய்துகொண்டிருக்கும் மொழிபெயர்ப்பு வேலையை நாம் கவனத்திலெடுக்காமலா
> பொதிகளை தெரிவு செய்வது?


gnome  உடன் நான் ஒரு இசைவுக்கு வர இயலும்.
மற்றவை பிரச்சினைதான்.
நான் பார்த்த அளவில் சிலர் ஒரு உற்சாகத்தில் சில காலம் வேலை செய்கிறார்கள்.
அவர்களுக்கு வேறு வேலை வந்து விட்டாலோ சூழ்னிலை மாறிவிட்டாலோ அந்த வேலை நின்று
போகிறது. இப்படி பல வேலைகள் நின்று போயிருப்பதாக தோன்றுகிறது.
மற்றபடி ஒரே தீர்வு உபுந்டூ குழுவாக அவர்களுடன் இசைவு காண முற்படுவதுதான்.
ஒரு முக்கிய வித்தியாசம் மற்ற இடங்களில் ஒருவரோ இருவரோ மட்டுமே கோப்புகளை
upload செய்ய அனுமதி பெற்றவர்கள். மற்றவர்கள் இவர்கள் மூலமாகவே வேலை செய்ய
வேண்டும்.

திவா

-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20061107/279a11d8/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list