[உபுண்டு_தமிழ்]Toolbar, Bookmark

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Sun Nov 5 15:49:45 GMT 2006


புத்தகக்குறி என்பது  எனக்குத் தெரிந்து ஏற்கெனவே பயன் பாட்டில் உள்ளது.

இத்துடன் தமிழ் பதிப்பில் how to use kbabel gtranslator  அனுப்பியுள்ளேன்.
திவா


-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20061105/dfb9234a/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: transhelptam1.doc
Type: application/msword
Size: 83456 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20061105/dfb9234a/attachment-0001.doc 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list