[உபுண்டு_தமிழ்]எட்ஜி சிடிக்கள் கிடைக்கப் பெற்றது

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Sat Nov 4 16:02:43 GMT 2006


better take setu with you.
and  open the parcel in front of them.
;-))))

tv

On 11/4/06, மு.மயூரன் | M.Mauran <mmauran at gmail.com> wrote:
> வந்திருக்கும் எட்டு கிலோ இறுவட்டுப்பெட்டியை மீட்கப்போய் பயங்கரவாதி என்று
> விசாரிப்பார்களோ தெரியவில்லை.
> ;-)
>
> -மயூரன்
>


-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list