[உபுண்டு_தமிழ்]Synaptic தமிழாக்கம் செய்து வருகிறேன்..

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Sun Dec 10 23:03:46 GMT 2006


இப்போதுதான் உரிமை கிடைத்துள்ளது.
இரண்டு நாட்களில் கோப்பை அனுப்புகிறேன்.
திவே

On 12/10/06, மு.மயூரன் | M.Mauran <mmauran at gmail.com> wrote:
>
> திவா,
> debian installer பொறுப்பினை நான் எப்போது ஏற்கலாம்?
> அதுபற்றி பேசினீர்களா?
>
> -மயூரன்
>
> On 12/10/06, Tirumurti Vasudevan < agnihot3 at gmail.com> wrote:
>
> >
> >
> > On 12/10/06, amachu <shriramadhas at gmail.com> wrote:
> > >
> > > அன்புடையீர்,
> > >
> > > வணக்கம், தற்சமயம் Synaptic PO  கோப்பினை  தமிழாக்கம் செய்து வருகிறேன்.
> > >
> > > சொன்னது போல் தினசரி 10-25 சரங்கள் தமிழாக்குகிறேன்.
> >
> >
> > நல்லது
> > ;-)
> >
> >  திவா,
> > >
> > > ரொசெட்டா  குறித்து புதியத் தகவல்கள் உண்டா?
> >
> >
> > ஒன்னும் காணோம்.
> > நீங்கள்தான் கேட்டுச் சொல்லனும்.
> > திவே
> >
> > --
> > BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
> > --
> > Ubuntu-l10n-tam mailing list
> > Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
> >
> >
> >
>
>
> --
> visit my blogs
> http://www.mauran.blogspot.com
> http://www.tamilgnu.blogspot.com
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>
>


-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20061211/e5ae67be/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list