About Ubuntu

Jordi Irazuzta irazuzta at gmail.com
Tue Apr 10 23:32:10 BST 2007


Una segona ullada a l'about Ubuntu. Demà si ningú diu res el pujaré a
rosetta. Seria interessant que molta gent ho llegís abans!!!!

--- aboutubuntu-Feisty-rev1.po  2007-04-11 00:27:17.000000000 +0200
+++ aboutubuntu-Feisty-rev2.po  2007-04-11 00:27:08.000000000 +0200
@@ -143,11 +143,11 @@

 #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:102(para)
 msgid "The Ubuntu project is entirely committed to the principles of free
software development; people are encouraged to use free software, improve
it, and pass it on."
-msgstr "El projecte Ubuntu està totalment compromès amb els principis de
desenvolupament de programari lliure; s'anima a la gent a fer servir
programari lliure, a millorar-lo i a compartir-lo amb altri."
+msgstr "El projecte Ubuntu està totalment compromès amb els principis de
desenvolupament de programari lliure; s'anima a la gent a fer servir
programari lliure, a millorar-lo i a compartir-lo."

 #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:107(para)
 msgid "\"Free software\" doesn't mean that you shouldn't have to pay for it
(although Ubuntu is committed to being free of charge as well); it means
that you should be able to use the software in any way you wish: the code
that makes up free software is available for anyone to download, change,
fix, and use in any way. Alongside ideological benefits, this freedom also
has technical advantages: when programs are developed, the hard work of
others can be used and built upon. With non-free software, this cannot
happen and when programs are developed, they have to start from scratch. For
this reason the development of free software is fast, efficient and
exciting!"
-msgstr "\"Programari lliure\" no significa que no s'hagi de pagar per ell
(per bé que Ubuntu es compromet també a ser gratuït); significa que hauríeu
de poder fer servir el programari de la manera que desitgeu: el codi font en
què es basa el programari lliure és accessible a tothom per a ser
descarregat, modificat i utilitzat com es vulgui. A més a més dels
avantatges de caire ideològic, aquesta llibertat comporta avantatges
tècnics: en desenvolupar els programes lliures, el treball i esforços
d'altra gent poden ser utilitzats per a millorar-los. Això no pot passar amb
programari no-lliure: quan es desenvolupen programes d'aquest tipus, s'ha de
començar des de zero. Per aquesta raó, el desenvolupament de programari
lliure és ràpid, eficient i apassionant!"
+msgstr "\"Programari lliure\" no significa que no s'hagi de pagar per ell
(per bé que Ubuntu es compromet també a ser gratuït); significa que hauríeu
de poder fer servir el programari de la manera que desitgeu: el codi font en
què es basa el programari lliure és accessible a tothom per a ser
descarregat, modificat i utilitzat com es vulgui. A més a més dels
avantatges de caire ideològic, aquesta llibertat comporta avantatges
tècnics: en desenvolupar els programes lliures, el treball i esforços
d'altra gent poden ser utilitzats per a millorar-los. Això no pot passar amb
programari no-lliure: quan es desenvolupen programes d'aquest tipus, s'ha de
començar des de zero. Per aquesta raó, el desenvolupament de programari
lliure és ràpid, eficient i apassionant!"

 #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:109(para)
 msgid "You can find out more about free software and the ideological and
technical philosophy behind it at the <ulink url=\"
http://www.gnu.org/philosophy/\">GNU website</ulink>."
@@ -179,7 +179,7 @@

 #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:153(para)
 msgid "Another leading UNIX and Linux desktop is <ulink url=\"
http://www.kde.org/\">KDE</ulink>. The <ulink
url=\"http://www.kubuntu.org\">Kubuntu</ulink>
project offers Ubuntu users an alternative choice to the default GNOME
desktop environment. Thanks to the efforts of the Kubuntu team, Ubuntu users
are now able to install and use the KDE desktop easily on their system. To
get a working install of Kubuntu on an Ubuntu install, install the
<application>kubuntu-desktop</application> package. Once kubuntu-desktop is
installed, one can choose to use either a Gnome or KDE desktop environment."

-msgstr "Un altre dels principals entorns d'escriptori d'UNIX i Linux és el
<ulink url=\"http://www.kde.org/\">KDE</ulink>. El projecte <ulink url=\"
http://www.kubuntu.org\">Kubuntu</ulink> ofereix als usuaris de l'Ubuntu una
alternativa al GNOME, l'entorn d'escriptori predeteminat. Gràcies als
esforços de l'equip de Kubuntu, els usuaris de l'Ubuntu poder ara fàcilment
instal·lar i fer servir l'escriptori KDE al seu sistema. Per a aconseguir
una instal·lació funcional de Kubuntu en una instal·lació de l'Ubuntu
preexistent, s'hi haurà d'instal·lar el paquet de
l'<application>escriptori-kubuntu</application>. Una vegada hagi estat
instal·lat l'escriptori-Kubuntu, l'usuari podrà escollir entre l'entorn
d'escriptori Gnome o KDE."
+msgstr "Un altre dels principals entorns d'escriptori d'UNIX i Linux és el
<ulink url=\"http://www.kde.org/\">KDE</ulink>. El projecte <ulink url=\"
http://www.kubuntu.org\">Kubuntu</ulink> ofereix als usuaris de l'Ubuntu una
alternativa al GNOME, l'entorn d'escriptori predeteminat. Gràcies als
esforços de l'equip de Kubuntu, els usuaris de l'Ubuntu poden instal·lar i
fer servir l'escriptori KDE al seu sistema d'una manera molt fàcil. Per a
aconseguir una instal·lació funcional de Kubuntu en una instal·lació de
l'Ubuntu preexistent, s'hi haurà d'instal·lar el paquet
<application>Kubuntu-desktop</application>. Una vegada hagi estat
instal·lat, l'usuari podrà escollir entre l'entorn d'escriptori Gnome o
KDE."

 #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:167(title)
 msgid "Version and Release Numbers"
@@ -195,7 +195,7 @@

 #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:179(para)
 msgid "Ubuntu is maintained by a quickly growing community. The project is
sponsored by <ulink url=\"http://www.canonical.com\">Canonical Ltd.</ulink>,
a holding company founded by Mark Shuttleworth. Canonical employs the core
Ubuntu developers and offers support and consulting services for Ubuntu."
-msgstr "Ubuntu és mantingut per una comunitat que va creixent ràpidament.
El projecte és patrocinat per <ulink url=\"http://www.canonical.com\">Canonical
Ltd.</ulink>, una companyia holding fundada per Mark Shuttleworth. Canonical
contracta el nucli de desenvolupadors de l'Ubuntu i ofereix suport i serveis
de consulta sobre Ubuntu."
+msgstr "Ubuntu és mantingut per una comunitat que va creixent ràpidament.
El projecte està patrocinat per <ulink
url=\"http://www.canonical.com\">Canonical
Ltd.</ulink>, un grup d'empreses fundada per Mark Shuttleworth. Canonical
contracta el nucli de desenvolupadors de l'Ubuntu i ofereix suport i serveis
de consulta sobre l'Ubuntu."

 #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:186(para)
 msgid "Canonical Ltd. also sponsors a number of other Open Source software
projects, about which more information can be found on the <ulink url=\"
http://www.canonical.com\">Canonical website</ulink>."


On 4/10/07, Jordi Irazuzta <irazuzta at gmail.com> wrote:
>
> Podeu fer una llegida a l'about Ubuntu? Jo he fet una llegida ràpida i he
> canviat un parell de coses.
> Mireu la traducció de "support" a veure si penseu alguna cosa millor...
>
>
>
>
>
> --- aboutubuntu-Feisty.po  2007-04-08 01:24:30.000000000 +0200
> +++ aboutubuntu-Feisty-rev1.po  2007-04-10 11:33:47.000000000 +0200
> @@ -17,11 +17,11 @@
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu-C.omf:6(creator)
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu-C.omf:7(maintainer)
> msgid "ubuntu-doc at lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)"
> -msgstr "ubuntu-doc at lists.ubuntu.com (Projecte de documentació d'Ubuntu)"
> +msgstr "ubuntu-doc at lists.ubuntu.com (Projecte de documentació de
> l'Ubuntu)"
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu-C.omf:8(title)
> msgid "About Ubuntu"
> -msgstr "Quant a Ubuntu"
> +msgstr "Quant a l'Ubuntu"
>
> # canviar la data?
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu-C.omf:9(date)
> @@ -47,7 +47,7 @@
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:4(para)
> msgid "This document is maintained by the Ubuntu documentation team (
> https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors,
> see the <ulink url=\"../../../common/C/contributors.xml\">contributors
> page</ulink>"
> -msgstr "Aquest document és mantingut per l'equip de documentació d'Ubuntu
> (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Per a obtenir un llistat dels
> contribuïdors, consulteu la <ulink
> url=\"../../../common/C/contributors.xml\">pàgina de contribuïdors</ulink>"
> +msgstr "Aquest document és mantingut per l'equip de documentació de
> l'Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Per a obtenir un
> llistat dels contribuïdors, consulteu la <ulink
> url=\"../../../common/C/contributors.xml\">pàgina de contribuïdors</ulink>"
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:5(para)
> msgid "This document is made available under the Creative Commons
> ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA)."
> @@ -55,7 +55,7 @@
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:6(para)
> msgid "You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu
> documentation source code under the terms of this license. All derivative
> works must be released under this license."
> -msgstr "Sou lliures de modificar, ampliar i millorar el codi font de la
> documentació d'Ubuntu segons els termes d'aquesta llicència. Totes les obres
> que se'n derivin s'hauran de fer públiques segons les condicions aquesta
> llicència."
> +msgstr "Sou lliures de modificar, ampliar i millorar el codi font de la
> documentació de l'Ubuntu segons els termes d'aquesta llicència. Totes les
> obres que se'n derivin s'hauran de fer públiques segons les condicions
> aquesta llicència."
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:8(para)
> msgid "This documentation is distributed in the hope that it will be
> useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
> MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE
> DISCLAIMER."
> @@ -63,7 +63,7 @@
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:11(para)
> msgid "A copy of the license is available here: <ulink
> url=\"/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml\">Creative Commons
> ShareAlike License</ulink>."
> -msgstr "Ací podreu trobar una còpia de la llicència: <ulink
> url=\"/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml\">llicència ShareAlike de
> Creative Commons</ulink>."
> +msgstr "Aquí podreu trobar una còpia de la llicència: <ulink
> url=\"/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml\">llicència ShareAlike de
> Creative Commons</ulink>."
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:14(year)
> msgid "2004, 2005, 2006"
> @@ -71,35 +71,35 @@
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:15(holder)
> msgid "Canonical Ltd. and members of the Ubuntu Documentation Project"
> -msgstr "Canonical Ltd. i membres del projecte de documentació d'Ubuntu"
> +msgstr "Canonical Ltd. i membres del projecte de documentació de
> l'Ubuntu"
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:18(publishername)
> msgid "The Ubuntu Documentation Project"
> -msgstr "El projecte de documentació d'Ubuntu"
> +msgstr "El projecte de documentació de l'Ubuntu"
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:20(para)
> msgid "This section is an introduction to Ubuntu. It explains the Ubuntu
> philosophy and roots, gives information about how to contribute to Ubuntu,
> and shows how to get help with Ubuntu."
> -msgstr "Aquesta secció és una introducció a Ubuntu: n'explica la seva
> filosofia i arrels, dóna informació sobre com contribuir-hi i mostra com
> obtenir ajuda amb Ubuntu."
> +msgstr "Aquesta secció és una introducció a l'Ubuntu: n'explica la seva
> filosofia i arrels, dóna informació sobre com contribuir-hi i mostra com
> obtenir ajuda amb l'Ubuntu."
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:27(phrase)
> msgid "Ubuntu Logo"
> -msgstr "Logotip d'Ubuntu"
> +msgstr "Logotip de l'Ubuntu"
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:31(para)
> msgid "Thank you for your interest in Ubuntu 7.04 - the <emphasis>Feisty
> Fawn</emphasis> - released in April 2007."
> -msgstr "Gràcies pel vostre interès per Ubuntu 7.04 - el <emphasis>Feisty
> Fawn</emphasis> - llançat l'abril de 2007."
> +msgstr "Gràcies pel vostre interès per Ubuntu 7.04 - el <emphasis>Feisty
> Fawn</emphasis> - publicat l'abril de 2007."
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:42(para)
> msgid "Ubuntu will always be free of charge, and there is no extra fee
> for the \"enterprise edition,\" we make our very best work available to
> everyone on the same Free terms."
> -msgstr "Ubuntu serà sempre gratuït, i no hi haurà una quota extra per a
> l'\"edició per a empreses\"; nosaltres fem que el millor del nostre treball
> estigui disponible per a tothom en les mateixes condicions de gratuïtat."
> +msgstr "L'Ubuntu serà sempre gratuït, i no hi haurà una quota extra per a
> l'\"edició per a empreses\"; nosaltres fem que el millor del nostre treball
> estigui disponible per a tothom en les mateixes condicions de gratuïtat."
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:49(para)
> msgid "Ubuntu includes the very best in translations and accessibility
> infrastructure that the free software community has to offer, to make Ubuntu
> usable for as many people as possible."
> -msgstr "Ubuntu inclou el millor que ofereix la comunitat de programari
> lliure en traduccions i infraestructura d'accessibilitat, per fer d'Ubuntu
> una eina usable per al major nombre de persones possible."
> +msgstr "L'Ubuntu inclou el millor que ofereix la comunitat de programari
> lliure en traduccions i infraestructura d'accessibilitat, per fer de
> l'Ubuntu una eina usable per al major nombre de persones possible."
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:56(para)
> msgid "Ubuntu is released regularly and predictably; a new release is
> made every six months. You can use the current stable release or the current
> development release. Each release is supported for at least 18 months."
> -msgstr "Ubuntu és llançat regularment i de manera predictible; se'n fa un
> nou llançament cada sis mesos. Podeu utilitzar-ne la versió estable actual o
> la versió en desenvolupament. Cada nou llançament rep suport durant almenys
> els 18 mesos següents al seu llançament."
> +msgstr "L'Ubuntu es publica regularment i de manera predictible; se'n fa
> un nou llançament cada sis mesos. Podeu utilitzar la versió estable actual o
> la versió en desenvolupament. Cada nou llançament rep suport durant almenys
> els 18 mesos següents al seu llançament."
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:64(para)
> msgid "Ubuntu is entirely committed to the principles of open source
> software development; we encourage people to use open source software,
> improve it and pass it on."
> @@ -107,11 +107,11 @@
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:34(para)
> msgid "Ubuntu is an entirely open source operating system built around
> the <emphasis>Linux</emphasis> kernel. The Ubuntu community is built around
> the ideals enshrined in the <ulink url=\"http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy\<http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy%5C>">Ubuntu
> Philosophy</ulink>: that software should be available free of charge, that
> software tools should be usable by people in their local language and
> despite any disabilities, and that people should have the freedom to
> customize and alter their software in whatever way they see fit. For those
> reasons: <placeholder-1/>"
> -msgstr "Ubuntu és un sistema operatiu de codi completament obert basat en
> el nucli <emphasis>Linux</emphasis>. La comunitat Ubuntu es basa en els
> ideals plasmats en la <ulink url=\"http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy\<http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy%5C>">Filosofia
> d'Ubuntu</ulink>: el programari ha de ser disponible de forma gratuïta, la
> gent ha de poder utilitzar les eines de programa en el seu propi idioma i
> independentment de les seves capacitats o discapacitats, la gent ha de tenir
> llibertat per a personalitzar i modificar el seu programari de la manera que
> sigui més adient a les seves necessitats. Per aquestes raons:
> <placeholder-1/>"
> +msgstr "Ubuntu és un sistema operatiu de codi completament obert basat en
> el nucli <emphasis>Linux</emphasis>. La comunitat Ubuntu es basa en els
> ideals plasmats en la <ulink url=\"http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy\<http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy%5C>">Filosofia
> de l'Ubuntu</ulink>: el programari ha de ser disponible de forma gratuïta,
> la gent ha de poder utilitzar les eines de programa en el seu propi idioma i
> independentment de les seves capacitats o discapacitats, la gent ha de tenir
> llibertat per a personalitzar i modificar el seu programari de la manera que
> sigui més adient a les seves necessitats. Per aquestes raons:
> <placeholder-1/>"
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:72(para)
> msgid "Find out more at <ulink url=\"http://www.ubuntu.com\">the Ubuntu
> website</ulink>."
> -msgstr "Trobareu més informació al <ulink url=\"http://www.ubuntu.com\">web
> d'Ubuntu</ulink>."
> +msgstr "Trobareu més informació al <ulink url=\"http://www.ubuntu.com\">web
> de l'Ubuntu</ulink>."
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:76(title)
> msgid "About the Name"
> @@ -123,7 +123,7 @@
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:85(para)
> msgid "A rough translation of the principle of Ubuntu is \"humanity
> towards others\". Another translation could be: \"the belief in a universal
> bond of sharing that connects all humanity\"."
> -msgstr "Una traducció del principi d'Ubuntu és \"humanitat envers els
> altres\". Una altra traducció podria ser: \"la creença en un enllaç de
> compartició universal que connecta tota la humanitat\"."
> +msgstr "Una traducció del principi de l'Ubuntu és \"humanitat envers els
> altres\". Una altra traducció podria ser: \"la creença en un enllaç de
> compartició universal que connecta tota la humanitat\"."
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:91(attribution)
> msgid "Archbishop Desmond Tutu"
> @@ -135,7 +135,7 @@
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:95(para)
> msgid "As a platform based on Linux, the Ubuntu operating system brings
> the spirit of ubuntu to the software world."
> -msgstr "Com a plataforma basada en GNU/Linux, el sistema operatiu Ubuntu
> porta l'esperit d'ubuntu al món del programari."
> +msgstr "Com a plataforma basada en GNU/Linux, el sistema operatiu Ubuntu
> porta l'esperit de l'Ubuntu al món del programari."
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:101(title)
> msgid "Free Software"
> @@ -163,7 +163,7 @@
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:120(para)
> msgid "Based on Debian, one of the most widely acclaimed, technologically
> advanced, and well-supported distributions, Ubuntu aims to create a
> distribution that provides an up-to-date and coherent Linux system for
> desktop and server computing. Ubuntu includes a number of carefully selected
> packages from the Debian distribution and retains its powerful package
> management system which allows easy installation and clean removal of
> programs. Unlike most distributions that ship with a large amount of
> software that may or may not be of use, Ubuntu's list of packages is reduced
> to a number of important applications of high quality."
> -msgstr "Basat en Debian, una de les distribucions més àmpliament
> valorada, tecnològicament més avançada i amb el millor suport, Ubuntu té com
> a objectiu crear una distribució d'un sistema Linux actualitzada i coherent
> per a escriptori i servidors. Ubuntu inclou un nombre de paquets
> seleccionats amb cura de la distribució Debian, i manté el seu potent
> sistema de gestió de paquets, que permet una fàcil instal·lació i una bona
> eliminació de programes. Al contrari que la majoria de distribucions que
> porten una gran quantitat de programari que pot o no ser útil, la llista
> dels paquets d'Ubuntu es redueix a un nombre d'aplicacions importants d'alta
> qualitat."
> +msgstr "Basat en Debian, una de les distribucions més àmpliament
> valorada, tecnològicament més avançada i amb el millor suport, Ubuntu té com
> a objectiu crear una distribució d'un sistema Linux actualitzada i coherent
> per a escriptori i servidors. Ubuntu inclou un nombre de paquets
> seleccionats amb cura de la distribució Debian, i manté el seu potent
> sistema de gestió de paquets, que permet una fàcil instal·lació i una bona
> eliminació de programes. Al contrari que la majoria de distribucions que
> porten una gran quantitat de programari que pot o no ser útil, la llista
> dels paquets de l'Ubuntu es redueix a un nombre d'aplicacions importants
> d'alta qualitat."
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:134(para)
> msgid "By focusing on quality, Ubuntu produces a robust and feature-rich
> computing environment that is suitable for use in both home and commercial
> environments. The project takes the time required to focus on finer details
> and is able to release a version featuring the latest and greatest of
> today's software once every 6 months. Ubuntu is available in flavours for
> the i386 (386/486/Pentium(II/III/IV) and Athlon/Duron/Sempron processors),
> AMD64 (Athlon64, Opteron, and new 64-bit Intel processors), and PowerPC
> (iBook/Powerbook, G4 and G5) architectures."
> @@ -179,7 +179,7 @@
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:153(para)
> msgid "Another leading UNIX and Linux desktop is <ulink url=\"
> http://www.kde.org/\ <http://www.kde.org/%5C>">KDE</ulink>. The <ulink
> url=\" http://www.kubuntu.org\">Kubuntu</ulink> project offers Ubuntu
> users an alternative choice to the default GNOME desktop environment. Thanks
> to the efforts of the Kubuntu team, Ubuntu users are now able to install and
> use the KDE desktop easily on their system. To get a working install of
> Kubuntu on an Ubuntu install, install the
> <application>kubuntu-desktop</application> package. Once kubuntu-desktop is
> installed, one can choose to use either a Gnome or KDE desktop environment."
>
> -msgstr "Un altre dels principals entorns d'escriptori d'UNIX i Linux és
> el <ulink url=\"http://www.kde.org/\ <http://www.kde.org/%5C>">KDE</ulink>.
> El projecte <ulink url=\" http://www.kubuntu.org\">Kubuntu</ulink> ofereix
> als usuaris d'Ubuntu una alternativa al GNOME, l'entorn d'escriptori
> predeteminat. Gràcies als esforços de l'equip de Kubuntu, els usuaris
> d'Ubuntu poder ara fàcilment instal·lar i fer servir l'escriptori KDE al seu
> sistema. Per a aconseguir una instal·lació funcional de Kubuntu en una
> instal·lació d'Ubuntu preexistent, s'hi haurà d'instal·lar el paquet de
> l'<application>escriptori-kubuntu</application>. Una vegada hagi estat
> instal·lat l'escriptori-Kubuntu, l'usuari podrà escollir entre l'entorn
> d'escriptori Gnome o KDE."
> +msgstr "Un altre dels principals entorns d'escriptori d'UNIX i Linux és
> el <ulink url=\"http://www.kde.org/\ <http://www.kde.org/%5C>">KDE</ulink>.
> El projecte <ulink url=\" http://www.kubuntu.org\">Kubuntu</ulink> ofereix
> als usuaris de l'Ubuntu una alternativa al GNOME, l'entorn d'escriptori
> predeteminat. Gràcies als esforços de l'equip de Kubuntu, els usuaris de
> l'Ubuntu poder ara fàcilment instal·lar i fer servir l'escriptori KDE al seu
> sistema. Per a aconseguir una instal·lació funcional de Kubuntu en una
> instal·lació de l'Ubuntu preexistent, s'hi haurà d'instal·lar el paquet de
> l'<application>escriptori-kubuntu</application>. Una vegada hagi estat
> instal·lat l'escriptori-Kubuntu, l'usuari podrà escollir entre l'entorn
> d'escriptori Gnome o KDE."
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:167(title)
> msgid "Version and Release Numbers"
> @@ -187,15 +187,15 @@
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:168(para)
> msgid "The Ubuntu version numbering scheme is based on the date we
> release a version of the distribution. The version number comes from the
> year and month of the release rather than reflecting the actual version of
> the software. Our first release (Warty Warthog) was in October 2004 so its
> version was 4.10. This version (Feisty Fawn) was released in April 2007 so
> its version number is 7.04."
> -msgstr "El sistema de numeració de les versions d'Ubuntu es basa en la
> data en què llancem la versió de la distribució. El número de la versió
> s'obté de l'any i el més en què té lloc el seu llançament, la qual cosa no
> reflecteix la versió del programari que s'hi inclou. La primera versió
> d'Ubuntu (Warty Warthog) fou llançada l'octubre de 2004 i tingué doncs com
> a número el 4.10. La present versió (Feisty Fawn) ha estat llançada
> l'abril de 2007; així doncs el seu número és el 7.04"
> +msgstr "El sistema de numeració de les versions de l'Ubuntu es basa en la
> data en què llancem la versió de la distribució. El número de la versió
> s'obté de l'any i el més en què té lloc el seu llançament, la qual cosa no
> reflecteix la versió del programari que s'hi inclou. La primera versió de
> l'Ubuntu (Warty Warthog) fou llançada l'octubre de 2004 i tingué doncs com
> a número el 4.10. La present versió (Feisty Fawn) ha estat llançada
> l'abril de 2007; així doncs el seu número és el 7.04"
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:178(title)
> msgid "Backing and Support"
> -msgstr "Recolzament i suport"
> +msgstr "Recolzament i ajuda"
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:179(para)
> msgid "Ubuntu is maintained by a quickly growing community. The project
> is sponsored by <ulink url=\"http://www.canonical.com\">Canonical
> Ltd.</ulink>, a holding company founded by Mark Shuttleworth. Canonical
> employs the core Ubuntu developers and offers support and consulting
> services for Ubuntu."
> -msgstr "Ubuntu és mantingut per una comunitat que va creixent ràpidament.
> El projecte és patrocinat per <ulink url=\"http://www.canonical.com\">Canonical
> Ltd.</ulink>, una companyia holding fundada per Mark Shuttleworth. Canonical
> contracta el nucli de desenvolupadors d'Ubuntu i ofereix suport i serveis de
> consulta sobre Ubuntu."
> +msgstr "Ubuntu és mantingut per una comunitat que va creixent ràpidament.
> El projecte és patrocinat per <ulink url=\"http://www.canonical.com\">Canonical
> Ltd.</ulink>, una companyia holding fundada per Mark Shuttleworth. Canonical
> contracta el nucli de desenvolupadors de l'Ubuntu i ofereix suport i serveis
> de consulta sobre Ubuntu."
>
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:186(para)
> msgid "Canonical Ltd. also sponsors a number of other Open Source
> software projects, about which more information can be found on the <ulink
> url=\"http://www.canonical.com\ ">Canonical website</ulink>."
> @@ -244,8 +244,7 @@
> #: about-ubuntu/C/about-ubuntu.xml:0(None)
> msgid "translator-credits"
> msgstr ""
> -"Jaume Villalba <javs at tinet.cat>, 2006\n"
> +"Jaume Villalba <javs at tinet.cat>, 2006, 2007\n"
> "Pau Amaro-Seoane <all.i.pebre at gmail.com>, 2006\n"
> -"Eduard Ereza <ereza at catsub.net>, 2006\n"
> -"Jaume Villalba <javs at tinet.cat>, 2007"
> +"Eduard Ereza <ereza at catsub.net>, 2006"
>
> --
> Jordi Irazuzta Cardús
>-- 
Jordi Irazuzta Cardús
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20070411/bb09b211/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: aboutubuntu-Feisty-rev2.po
Type: text/x-gettext-translation
Size: 25752 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20070411/bb09b211/attachment-0001.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list