Revisio de about-ubuntu

Pau Amaro-Seoane all.i.pebre at gmail.com
Tue Mar 21 22:38:05 GMT 2006


* Pau Amaro-Seoane <all.i.pebre at gmail.com> va escriure:

| * Jaume Villalba Sanchez <javs at tinet.cat> va escriure:
| 
| | Hola, Pau!
| | 
| | Danke per la correcció! :)
| | 
| | Jo també hi he vist ja algunes coses! Haig vist del Web de la Txene que 
| | recomanen al començament (benvinguts/des) un tractament neutral, així 
| | doncs recomanarien "Us donem la benvinguda a Ubuntu" per evitar 
| | discriminació de gènere. SI et ve de gust, pots canviar-ho


Hola,

heus aci la revisio del about-ubuntu.pot ...


En general, la cosa de "suport" m'esta donant problemes, perque la frase
queda artificial molt a sovint... Pero, traduir "support" amb "suport"
em sembla clarament mal encertat... Caldria fer una tercera revisio del
text... Potser dema

Algunes coses en concret:

la darrera versió de desenvolupament. ---> la darrera versió en
desenvolupament.

animem a la gent ---> animem la gent

compartir-lo amb els altres. --> compartir-lo amb altri. (bo, massa
purisme??)

la Documentacio d'Ubuntu --> la documentacio d'Ubuntu
             Sempre els pose amb baixa, crec que abusar de
             les majuscules es cosa de l'Angles america

comprehensive guides el tradueixes com "guies entenedores" --> guies
amb tot detall

"xatejar" .... Com coll es tradueix "chat"?!?!?!

per defecte --> per omisio

el paquet ofimatic --> el programari d'oficina

reflexa --> reflecteix

GNU/Linix --> GNU/Linux 

enfoc --> enfocament

quasibe --> gairebe

... I he gosat fins i tot d'afegir el meu nom als credits... :)


fins ara,

Pau
-------------- next part --------------
# translation of about-ubuntu.po to Catala
# Pau <all.i.pebre at gmail.com>, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: about-ubuntu\n"
"POT-Creation-Date: 2006-02-03 11:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2006-03-21 23:35+0100\n"
"Last-Translator: Pau <all.i.pebre at gmail.com>\n"
"Language-Team: Catala <ubuntu-l10n-ca at lists.ubuntu.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.1\n"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: about-ubuntu.xml:21(None)
msgid "@@image: '../../images/C/ubuntuheader.png'; md5=065318fd00e1fe85f3c168dbf6919c57"
msgstr "@@image: '../../images/C/ubuntuheader.png'; md5=065318fd00e1fe85f3c168dbf6919c57"

#: about-ubuntu.xml:16(title)
msgid "Ubuntu - Linux for Human Beings!"
msgstr "Ubuntu - Linux per a éssers humans!"

#: about-ubuntu.xml:24(phrase)
msgid "Ubuntu Logo"
msgstr "Logotip d'Ubuntu"

# Masculí/Femení?
#: about-ubuntu.xml:28(emphasis)
msgid "Welcome to Ubuntu 6.04, Dapper Drake!"
msgstr "Benvinguts/des a Ubuntu 6.04, Dapper Drake!"

#: about-ubuntu.xml:29(para)
msgid "The Ubuntu Project is built on the ideas enshrined in the <ulink url=\"http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy\">Ubuntu Philosophy</ulink>: that software should be available free of charge, that software tools should be usable by people in their local language, and that people should have the freedom to customize and alter their software in whatever way they need. For those reasons:"
msgstr "El Projecte Ubuntu es basa en les idees plasmades en la <ulink url=\"http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy\">Filosofia d'Ubuntu </ulink>: el programari ha de ser disponible de forma gratuïta, la gent ha de poder utilitzar les eines de programari en el seu propi idioma, la gent ha de tenir llibertat per a personalitzar i modificar el seu programari de la manera que sigui per a adaptar-lo a llurs necessitats. Per aquestes raons: "

#: about-ubuntu.xml:32(para)
msgid "Ubuntu <emphasis>will always be free of charge</emphasis>, and there is no extra fee for the \"enterprise edition\", we make our very best work available to everyone on the same Free terms."
msgstr "Ubuntu <emphasis>serà sempre gratuït</emphasis>; tampoc no hi ha una quota extra a pagar per una '\"edició comercial\"; nosaltres fem que el millor del nostre treball sigui disponible per a tothom en les mateixes condicions de gratuïtat. "

#: about-ubuntu.xml:35(para)
msgid "Ubuntu comes with <emphasis>full professional support on commercial terms</emphasis> from hundreds of companies around the world, if you need those services. Each new version of Ubuntu receives free security updates for 18 months after release, some versions are supported for even longer."
msgstr "Ubuntu ve amb un <emphasis>recolzament professional de pagament complet </emphasis> per part de centenars de companyies comercials de tot el món, en cas que necessitéssiu llurs serveis. Cada nova versió d'Ubuntu rep actualitzacions de seguretat gratuïtes durant els 18 mesos seg�ents al seu llançament, algunes versions reben recolzament durant un període encara més llarg."

#: about-ubuntu.xml:38(para)
msgid "Ubuntu uses the very best in <emphasis>translations and accessibility infrastructure</emphasis> that the Free Software community has to offer, to make Ubuntu usable for as many people as possible."
msgstr "Ubuntu fa servir el millor que ofereix la comunitat de Programari Lliure en <emphasis>traduccions i infraestructura d'accessibilitat</emphasis>, per a fer d'Ubuntu una eina útil i accessible per al major nombre de persones possible."

#: about-ubuntu.xml:41(para)
msgid "Ubuntu is released <emphasis>regularly and predictably</emphasis>; a new release is made every six months. You can use the current stable release or help improve the current development release."
msgstr "Ubuntu és llançat <emphasis>regularment i predicible</emphasis>; se'n fa una nova versió cada sis mesos. Podeu utilitzar la versió estable actual o ajudar a millorar la darrera versió en desenvolupament."

#: about-ubuntu.xml:44(para)
msgid "The Ubuntu community is entirely committed to the <emphasis>principles of free software development</emphasis>; we encourage people to use open source software, improve it and pass it on."
msgstr "La comunitat Ubuntu està completament compromesa amb els <emphasis>principis per al desenvolupament del programari lliure</emphasis>; nosaltres animem la gent a utilitzar programari de codi obert, millorar-lo i compartir-lo amb altri.."

#: about-ubuntu.xml:47(para)
msgid "Creating a desktop operating system is challenging, but it's also great fun. Read further in this document to learn how you can participate in the Ubuntu Project, and about the free software projects that produce the key components of Ubuntu."
msgstr "Crear un sistema operatiu d'escriptori és tot un repte, però també una gran diversió. Llegiu més endavant en aquest document per a assabentar-vos de com poder participar en el Projecte Ubuntu, i per a saber més sobre els projectes de programari lliure que produeixen els components clau d'Ubuntu."

#: about-ubuntu.xml:49(title)
msgid "Participate in Ubuntu"
msgstr "Participeu en Ubuntu"

#: about-ubuntu.xml:50(para)
msgid "The Ubuntu community is made up of software developers, documentation writers, translators, graphic artists, and most importantly, the people who are using Ubuntu in their everyday life. We invite you to join this community and help shape Ubuntu into an operating system that better meets your needs."
msgstr "La comunitat Ubuntu està integrada per desenvolupadors de programari, redactors de documentació, traductors, artistes gràfics i, el més important, per gent que fa servir Ubuntu en la seva vida quotidiana. Us invitem a unir-vos a aquesta comunitat i a ajudar a perfilar Ubuntu, per transformar-lo en un sistema operatiu que cobreixi millor les vostres necessitats."

#: about-ubuntu.xml:51(para)
msgid "You don't have to be a software developer to help improve Ubuntu. You can participate by translating Ubuntu into your own language, test it on desktops, laptops, and servers, help improve the Ubuntu web site with guides and tips for users, answer questions on the forum or mailing lists, contribute artwork, and more. Any contribution, big or small, will shape the future of Ubuntu for all of us. To find out how to participate, visit <ulink url=\"http://www.ubuntu.com/community/participate/\">this webpage</ulink>!"
msgstr "No cal ser desenvolupador de programari per a ajudar a millorar Ubuntu. Podeu participar-hi traduint Ubuntu a la vostra llengua, provant-lo en els vostres ordinadors de taula, ordinadors portàtils i servidors, ajudant a millorar el lloc web d'Ubuntu amb guies i consells per als usuaris, contestant les preguntes als fòrums o a les llistes de correus, contribuint amb obres d'art gràfic, i de moltes altres maneres. Qualsevol contribució, sigui petita o gran, perfilarà el futur d'Ubuntu per a tots nosaltres. Per a informar-vos de com participar-hi, visiteu <ulink url=\"http://www.ubuntu.com/community/participate/\">aquesta pàgina web</ulink>!"

#: about-ubuntu.xml:52(para)
msgid "Read more about Ubuntu and its growing community at <ulink url=\"http://www.ubuntu.com\">www.ubuntu.com</ulink>."
msgstr "Llegiu més sobre Ubuntu i la seva creixent comunitat a <ulink url=\"http://www.ubuntu.com\">www.ubuntu.com</ulink>."

# Fet amb/per/a
#: about-ubuntu.xml:55(title)
msgid "Get Help with Ubuntu"
msgstr "Obté ajuda amb Ubuntu"

# suport de pagament??
#: about-ubuntu.xml:56(para)
msgid "There are many ways to get help with Ubuntu. You can obtain <ulink url=\"http://www.ubuntu.com/support/supportoptions/paidsupport\">paid support</ulink>, or use one of the many free support options, such as:"
msgstr "Hi ha moltes maneres d'obtenir ajuda amb Ubuntu. Podeu accedir a<ulink url=\"http://www.ubuntu.com/support/supportoptions/paidsupport\">recolzament de pagament</ulink>, o fer servir una de les moltes opcions de recolzament gratuït, com ara:"

#: about-ubuntu.xml:59(para)
msgid "Ubuntu <ulink url=\"http://help.ubuntu.com\">Documentation</ulink>, where you will find comprehensive guides to Ubuntu released by the Ubuntu Documentation Project."
msgstr "La <ulink url=\"http://help.ubuntu.com\">documentació</ulink> d'Ubuntu, on hi trobareu guies amb tot detall elaborades pel projecte de documentació d'Ubuntu."

#: about-ubuntu.xml:62(para)
msgid "The <ulink url=\"http://wiki.ubuntu.com\">Ubuntu Wiki</ulink>, where we collaborate on the policies and strategy documents that define the direction Ubuntu will follow. There is also a section in the wiki dedicated to <ulink url=\"https://wiki.ubuntu.com/UserDocumentation\">community-contributed documentation</ulink> on using Ubuntu."
msgstr "El <ulink url=\"http://wiki.ubuntu.com\">Wiki d'Ubuntu</ulink>, on col·laborem en la redacció dels documents sobre les estrat�gies i polítiques que han de definir la direcció que seguirà Ubuntu. Al wiki hi ha també una secció dedicada a la <ulink url=\"https://wiki.ubuntu.com/UserDocumentation\">documentació aportada per la comunitat</ulink> sobre l'ús d'Ubuntu. "

#: about-ubuntu.xml:65(para)
msgid "The Ubuntu Community <ulink url=\"http://lists.ubuntu.com\">Mailing Lists</ulink>, where we discuss news, ideas and issues with Ubuntu."
msgstr "Les <ulink url=\"http://lists.ubuntu.com\">Llistes de Correu</ulink> de la comunitat Ubuntu, on parlem sobre notícies, idees i temes relacionats amb Ubuntu."

#: about-ubuntu.xml:68(para)
msgid "The Ubuntu Community <ulink url=\"http://www.ubuntu.com/community/forums\">Web Forums</ulink>, where you can ask questions looking for help, and discuss any aspect of Ubuntu."
msgstr "Els <ulink url=\"http://www.ubuntu.com/community/forums\">fòrums</ulink> de la comunitat Ubuntu, on podeu aclarir dubtes i demanar ajut, i parlar de qualsevol aspecte relacionat amb Ubuntu."

#: about-ubuntu.xml:71(para)
msgid "Chat with the community on Freenode IRC Channel: #ubuntu."
msgstr "Xategeu amb la comunitat al Canal: #ubuntu de la xarxa d'IRC Freenode."

#: about-ubuntu.xml:74(para)
msgid "Access Ubuntu's local help by clicking the help icon on the top panel of your desktop or from the System menu."
msgstr "Accediu a l'ajuda local d'Ubuntu fent clic sobre la icona d'ajuda que es troba al quadre superior de l'escriptori o des del menú del sistema."

# core=nucli central? bàsics?
#: about-ubuntu.xml:79(title)
msgid "Core Components"
msgstr "Components bàsics"

#: about-ubuntu.xml:81(title)
msgid "The Desktop"
msgstr "L'escriptori"

#: about-ubuntu.xml:82(para)
msgid "The default desktop environment for Ubuntu 6.04 is GNOME, the emerging standard for free software desktops. GNOME provides a modern desktop environment for users, a powerful platform for developers and is fully translated into over 40 languages. You can learn more about the GNOME project at <ulink url=\"http://www.gnome.org/\">www.gnome.org</ulink>"
msgstr "L'entorn d'escriptori per omisió a Ubuntu és el GNOME 6.04, l'estàndard emergent per a escriptoris de programari lliure. GNOME ofereix un entorn d'escriptori modern per als usuaris, una plataforma poderosa per als desenvolupadors de programari, i està completament traduït a més de 40 lleng�es. Podeu obtenir més informació sobre el projecte GNOME a <ulink url=\"http://www.gnome.org/\">www.gnome.org</ulink>."

#: about-ubuntu.xml:83(para)
msgid "Another leading Unix and Linux desktop is <ulink url=\"http://www.kde.org/\">KDE</ulink>. The Kubuntu team is responsible for creating a version of Ubuntu optimized with KDE. Kubuntu releases are synchronized with Ubuntu and can be downloaded at <ulink url=\"http://www.kubuntu.org\">www.kubuntu.org</ulink>. You can also transform an existing GNOME desktop to a KDE desktop, by removing the GNOME software and installing kubuntu-desktop."
msgstr "Un altre dels principals entorns d'escriptori d'Unix i Linux és el <ulink url=\"http://www.kde.org/\">KDE</ulink>. L'equip de Kubuntu s'encarrega de la creació d'una versió d'Ubuntu optimada amb KDE. Els llançaments de les versions de Kubuntu estan sincronitzats amb els d'Ubuntu; podeu descarregar aquestes versions a <ulink url=\"http://www.kubuntu.org\">www.kubuntu.org</ulink>. També podeu transformar un escriptori GNOME ja existent en un altre de KDE: simplement esborreu el programa GNOME i instal·leu l'escriptori de Kubuntu."

#: about-ubuntu.xml:86(title)
msgid "The Office Suite"
msgstr "El programari d'oficina"

#: about-ubuntu.xml:87(para)
msgid "Ubuntu 6.04 includes <application>OpenOffice.org</application> suite. OpenOffice.org includes a word processor, spreadsheet, presentation, database and drawing tool combination that is compatible with other popular office suites. It also includes Base, a powerful database application that runs on its own built-in HSQL database engine. Base can also extend to your existing databases such as Adabas D, ADO, Microsoft Access and MySQL. It can also connect to any database through industry-standard ODBC and JDBC Drivers. Read more about the OpenOffice.org project at <ulink url=\"http://www.openoffice.org/\">OpenOffice.org</ulink>."
msgstr "Ubuntu 6.04 inclou el programari d'oficina <application>OpenOffice.org</application>. OpenOffice.org conté un processador de textos, un full de càlcul, un programa per fer presentacions, una base de dades i una eina de dibuix; aquest combinació d'eines d'oficina és compatible amb altres programaris d'oficina coneguts. S'hi inclou Base, una poderosa aplicació de base de dades que fa servir el seu propi motor de cerca integrat HSQL. Així doncs, Base pot ampliar les vostres bases de dades ja existents, com ara Adabas D, ADO, Microsoft Access i MySQL. També pot connectar-se amb qualsevol altra base de dades mitjançant els controladors de fabricació estàndard ODBC i JDBC. Aconseguiu més informació sobre el projecte a OpenOffice.org a <ulink url=\"http://www.openoffice.org/\">OpenOffice.org</ulink>."

#: about-ubuntu.xml:90(title)
msgid "The GNU Operating System"
msgstr "El sistema operatiu GNU"

#: about-ubuntu.xml:91(para)
msgid "The core operating system at the heart of Ubuntu is the GNU (pronounced “guh-noo\") operating environment. The GNU project is the brainchild of Richard Stallman, and is now sponsored by the Free Software Foundation. The project was launched in 1984 to develop a complete operating system which is free software: the GNU system. GNU is a recursive acronym for “GNU's Not UNIX” that reflects the fact that the GNU environment follows the design principles and replicates many of the commands of UNIX, but is in fact a completely independent implementation."
msgstr "El sistema operatiu central al cor d'Ubuntu és l'entorn operatiu GNU. El projecte GNU és producte de la imaginació creativa de Richard Stallman, i actualment és patrocinat per la “Free Software Foundation” (Fundació pel Programari Lliure). El projecte fou iniciat el 1984 per a desenvolupar un sistema operatiu complet que fos gratuït: el sistema GNU. GNU és un acrònim recursiu per “GNU's Not UNIX” (GNU no és UNIX), que reflecteix el fet que l'entorn GNU segueix els principis de disseny d'UNIX i fa servir moltes de les seves ordres, però que és realment una implementació completament independent."

#: about-ubuntu.xml:95(title)
msgid "The Free Software Philosophy"
msgstr "Filosofia del Programari Lliure"

#: about-ubuntu.xml:96(para)
msgid "GNU has a very particular philosophy, which is central to the projects that derive from it, such as Ubuntu. It can be essentially summarized like this: \"Free software is a matter of freedom: people should be free to use software in all the ways that are socially useful\". \"Free software\" does not mean that you shouldn't have to pay for it, it also means that you should be able to use the software in any way you wish: the code that makes up free software is available for anyone to download, change, fix, and use in any way. So apart from the fact that free software is often available without charge, this freedom also has technical advantages: when programs are developed, the hard work of others can be used and built upon. With non-free software, this cannot happen and when programs are developed, they have to start from scratch. For this reason the development of free software is fast, efficient and exciting!"
msgstr "GNU té una filosofia molt particular que és central per als projectes que se'n deriven, com per exemple Ubuntu. Essencialment es pot resumir així: \"El programari lliure és una q�estió de llibertat: la gent ha de ser lliure per utilitzar programes en totes les formes que siguin socialment útils\". \"Programari lliure\" no significa tan sols que no s'hagi de pagar pel programari, significa també que s'ha de poder utilitzar de la manera que es vulgui: el codi que constitueix el programari lliure és disponible perqu� tothom el pugui descarregar, modificar, reparar i utilitzar com vulgui. Aquesta llibertat, a més a més del fet que el programari lliure és sovint disponible de manera gratuïta, té altres avantatges t�cnics: quan es desenvolupen programes, es poden fer servir els esforços previs del treball d'altra gent i construir-hi a sobre. Això no és possible amb el programari no gratuït: quan es desenvolupen programes s'ha de començar des de zero. És per aquesta raó que el desenvolupament de programari lliure és ràpid, eficient i apassionant!"

#: about-ubuntu.xml:112(para)
msgid "You can find out more about this philosophy <ulink url=\"http://www.gnu.org/philosophy/\">here</ulink>."
msgstr "Podeu trobar més informació sobre aquesta filosofia <ulink url=\"http://www.gnu.org/philosophy/\">ací</ulink>."

#: about-ubuntu.xml:116(title)
msgid "The Linux Kernel"
msgstr "El Kernel de Linux"

#: about-ubuntu.xml:117(para)
msgid "You might have heard of this amazing thing called \"Linux\". Linux is a \"kernel\", it is the core piece of software that starts up when you turn your computer on, and it in turn runs all of the other applications that make up the whole desktop environment. In many ways it's a tiny part of the whole mix, but its role is so important that many people describe the whole desktop as \"Linux\". Linux is the software which has come to define the worldwide movement to embrace free software. Variants of the GNU operating system, which use the Linux kernel, are now widely used; though these systems are often referred to as “Linux,” they are more accurately called GNU/Linux systems. Today we use the Linux kernel together with many of the GNU applications. That's why we call Ubuntu an example of GNU/Linux software. Find out about GNU/Linux at <ulink url=\"http://www.linux.org/\">www.linux.org</ulink>."
msgstr "Segurament haureu sentit parlar d'aquesta cosa tan extraordinària anomenada \"Linux\". Linux és un \"kernel\", és el nucli de programari que s'engega quan enceneu l'ordinador, i al seu torn executa totes les altres aplicacions que configuren l' entorn d'escriptori. En certa manera és una petita part dins la gran barreja de programes, però el seu paper és tan important que molta gent descriu tot l'escriptori com a \"Linux\". Linux és el programari que ha vingut a definir el moviment mundial per promoure el programari lliure. Actualment s'ha est�s molt l'ús de variants del sistema operatiu GNU que fan servir el Kernel de Linux; si bé sovint es parla d'aquest sistemes com a “Linux,” amb propietat s'haurien d'anomenar sistemes GNU/Linux. Avui en dia utilitzem el Kernel de Linux juntament amb moltes de les aplicacions de GNU. És per això que diem que Ubuntu és un exemple de programari GNU/Linux. Trobareu més informació sobre GNU/Linux a <ulink url=\"http://www.linux.org/\">www.linux.org</ulink>."

#: about-ubuntu.xml:120(title)
msgid "The Difference"
msgstr "La diferÃ?ncia"

#: about-ubuntu.xml:121(para)
msgid "There are many GNU/Linux distributions (e.g., Fedora, SuSE, Debian, Mandriva, Gentoo), but Ubuntu distinguishes itself with clarity of focus, simplicity of installation and use, and a development approach that is both transparent and welcoming."
msgstr "Hi ha moltes distribucions de GNU/Linux (per exemple: Fedora, SuSe, Debian, Mandriva, Gentoo), però Ubuntu es distingeix de les altres en la seva claretat d'enfocament, la senzillesa de la seva instal·lació i del seu ús, i una proposta de desenvolupament que és a l'hora transparent i integradora."

#: about-ubuntu.xml:122(para)
msgid "By default, Ubuntu includes a core selection of the best desktop software for typical desktop users. Almost everything else, the entire free software universe of applications, is available over the Internet for easy installation directly onto this basic desktop environment. Our package management uses the powerful \"APT\" package management system, which allows easy installation and clean removal of programs, as well as automatic download of any extra packages required. Ubuntu's core list of officially supported software packages is reduced to only the important applications. This allows for greater quality control. For advanced users, the <emphasis>\"Universe\"</emphasis> and <emphasis>\"Multiverse\"</emphasis> archives provide instant access to more applications that are maintained and supported by the Ubuntu community."
msgstr "Per omisió, Ubuntu inclou una selecció bàsica del millor programari d'escriptori per a usuaris estàndard. Gairebé tota la resta, tot l'univers d'aplicacions del programari lliure, és ben a l'abast via internet per a la seva fàcil instal·lació en aquest entorn bàsic. El nostre gestor de paquets utilitza el potent sistema de gestió de paquets \"APT\", que permet una instal·lació fàcil i una supressió neta de programes, així com la descàrrega automàtica de qualsevol altre paquet que pogués fer falta. La llista bàsica de paquets de programari recolzats oficialment per Ubuntu es redueix tan sols a les aplicacions més importants. Això permet un major control de qualitat. Per a usuaris avançats, els arxius <emphasis>\"Universe\"</emphasis> i <emphasis>\"Multiverse\"</emphasis> faciliten l'accés instantani a més aplicacions recolzades per la comunitat Ubuntu. "

# popular?
#: about-ubuntu.xml:123(para)
msgid "By focusing on quality, Ubuntu produces a robust and feature rich computing environment that is flexible for use in home and commercial environments. The project has more time to spend on the finer details and is able to release a version featuring the latest and greatest versions of the most popular free software every six months. Ubuntu supports the <emphasis>PC</emphasis> (Intel Pentium, AMD Athlon, and IBM-compatible PCs), <emphasis>64-bit PC</emphasis> (AMD64, Athlon64, Opteron, EM64T Intel Xeon) and <emphasis>PowerPC</emphasis> (Apple iBook, Powerbook, G3, G4 and G5) architectures."
msgstr "En centrar-se en la qualitat, Ubuntu produeix un entorn informàtic robust i ric en possibilitats que és flexible per al seu ús en entorns privats i comercials. D'aquesta manera, el projecte té més temps per dedicar-se als detalls més concrets i està capacitat per llançar-ne cada sis mesos una nova versió que contingui les últimes i millors versions del programari lliure més extés. Ubuntu està preparat per ser utilitzat en arquitectures <emphasis>PC</emphasis> (Intel Pentium, AMD Athlon, i ordinadors compatibles amb IBM), <emphasis>PC de 64-bits</emphasis> (AMD64, Athlon64, Opteron, EM64T Intel Xeon) i <emphasis>PowerPC</emphasis> (Apple iBook, Powerbook, G3, G4 i G5)."

#: about-ubuntu-C.omf:6(creator)
#: about-ubuntu-C.omf:7(maintainer)
msgid "ubuntu-doc at lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)"
msgstr "ubuntu-doc at lists.ubuntu.com (Projecte de documentació d'Ubuntu)"

#: about-ubuntu-C.omf:8(title)
msgid "About Ubuntu"
msgstr "Quant a Ubuntu"

# Data antiga????
#: about-ubuntu-C.omf:9(date)
msgid "2005-02-28"
msgstr "28-02-2005"

#: about-ubuntu-C.omf:12(description)
msgid "A short description of Ubuntu 6.04"
msgstr "Breu descripció d'Ubuntu 6.04"

#: about-ubuntu-C.omf:13(type)
msgid "introduction"
msgstr "introducció"

#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
#: about-ubuntu-C.omf:0(None)
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Jaume Villalba <javs at tinet.cat>, 2006 "
"Pau Amaro Seoane <Pau.Amaro-Seoane at aei.mpg.de> 2006"More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list