[ubuntu-dk] Referat fra generalforsamling

Niels Kjøller Hansen niels.k.h at gmail.com
Søn Maj 10 22:51:42 BST 2009


Her er referatet fra dagens generalforsamling. Hvis jeg har lavet fejl,
så bedes disse rapporteres snarest.

Jeg har forsøgt at layoute det lidt for læsbarhed. Layoutet virker i
Evolution og er ikke ulæseligt i GMail. Hvis der er nogle problemer, så
få lige fat i mig.

=============================================
Referat fra generelforsamling d. 10. maj 2009
for Foreningen for danske Ubuntubrugere
=============================================

Deltagere med stemmeret (alfabetisk efter IRC-nick):
a|wen:   Andreas Wenning
Don_S:   Sakse Dalum
eitreach: Christoffer Nielsen
gnomonic: Niels Kjøller Hansen
jarlen:  Jesper Jarlskov
laoshi_:  Flemming Christensen
MikeDK:  Michael Haastrup Bendsen
mpih:   Martin Pihl
Nebulus:  Søren Nielsen
OZ3TL:   Torben Larsen
pixiarvai: Christian Arvai
sbc:    Søren Caspersen
shiyee:  Mads Chr Olesen
soren:   Søren Hansen
sound1:  Michael Jensen
zenmester: Anders Jerlöw

Deltager uden stemmeret:
smeg0l:  Allan B. R. Pedersen

Dagsorden:
   1. Valg af dirigent 
   2. Valg af stemmetællere 
   3. Formandens beretning 
   4. Regnskabsaflæggelse 
   5. Behandling af indkomne forslag 
   6. Fastsættelse af kontingent 
   7. Godkendelse af budget 
   8. Valg af bestyrelse 
       * Valg af formand 
       * Valg af kasser 
       * Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 
       * Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem) 
       * Valg af LoCo kontakt 
   9. Eventuelt 


0. Forslag om navnerunde (foreslået af Niels Kjøller Hansen)
============================================================
Vedtaget og udført. I samme omgang redegjort for hvem der havde
stemmeret ved Søren Caspersen.


1. Valg af dirigent:
====================
Martin Pihl (mpih) valgt


2. Valg af stemmetællere
========================
Der blev indstillet til at folk opstillet til valgte poster ikke blev
udpeget som stemmetællere. 
Anders Jerlöw og Søren Hansen valgt (tidligere ændret til Søren Hansen
og Mad Chr. Olesen på grund af tekniske vanskeligheder)


3. Formandens beretning
=======================
Martin Pihl fortalte følgende:
"Dette er første ordinære generalforsamling siden foreningens stiftelse
sidste efterår. Vi havde et forrygende efterår med Ekstra Bladet,
Pengemagasinet og et godt Live! arrangement i København.

Men i det nye år har aktiviteterne haltet lidt, og det bliver den nye
bestyrelses opgave at få rettet op på det. Endvidere har der været
afholdt for få bestyrelsesmøder, og det har været et ønske blandt alle,
at der bliver ændret på det.

Antallet af fremmødte til IRC møderne har det sidste år været i generel
fremgang, men har her i det nye år lidt under, at der har været for få
punkter på dagsorden.

Vi skal med andre ord helt generelt blive bedre til at byde ind med
foreslag til IRC møderne og til foreningen generelt.

Den seneste diskussion på mailinglisten viser med al tydelighed, at der
er brug for debat omkring stuktureringen af foreningen, og omkring
aktiviteterne generelt. Jeg tror jeg taler på hele bestyrelsens vegne,
samt alle dem som i dag er meget aktive, at det vil være RIGTIGT
glædeligt, hvis flere kommer på banen med forslag eller debatpunkter."

Derefter spørges til kommentarer.

Kommentar fra Søren Hansen: 
    Beretningen er formandens egen. Er oplægget til kommentarer et
    oplæg til diskussion? 

Kommentar fra Michael Jensen: 
    Normalt modtager man formandens beretning, diskuterer den for
    fejl og indvendinger, og derefter stemmer man om man modtager
    denne, oftest bare ved klapsalve.
    
Kommentar fra Niels Kjøller Hansen:
    Synes at diskussionen skal begrænses til opklarende spørgsmål af
    tidshensyn.

Generelt ingen indvendinger til beretningen.


4. Regnskabsaflæggelse
======================
Regnskabet er blevet godkendt af Revisor (Torben Larsen). Kan ses her:
https://wiki.ubuntu.com/DanishTeam/Forening/Generalforsamlinger/Generalforsamling%20nr.%202?action=AttachFile&do=get&target=regnskab-2008.pdf

Der spørges om der er udsigt til flere sponsorater i år, og det menes
der ikke at være. Martin Pihl påpeger at det kommer an på bestyrelsens
evner for networking.

5. Behandling af indkomne forslag
=================================
Der indkommet to forslag til vedtægtsændringer, begge fra Søren
Caspersen.

Til behandlingen var der en længere diskussion om hvordan proceduren
skulle være i forhold til ændringer af forslagene. Det blev aftalt at
stemme af to omgange. Første gang om den ændrede ordlyd, dernæst om
selve forslaget.

Forslag #1:
Forslag:
    Vedtægternes §4, stk. 6 ændres til: "Generalforsamlingen træffer
    sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de
    gyldigt afgivne stemmer) og ved stemmeafgivelse i IRC kanalen.
    Til valg af medlemmer af bestyrelsen og suppleanter har hver
    stemmeberettiget dog to stemmer der kan kastes på to forskellige
    kandidater. De tre personer der opnår flest stemmer bliver
    medlemmer af bestyrelsen. De med 4. og 5. flest stemmer bliver
    suppleanter. Valg af andre tillidsposter (formand, kasserer,
    revisor og LoCo Contact) foregår ved simpelt flertal."
Motivation:
    Ved den stiftende generalforsamling endte vi med at stemme om
    suppleanterne også. Det er vist ikke helt sådan man gør det.
    Ovenstående formulering skulle gerne gøre det helt klart hvordan
    valget af bestyrelsesmedlemmer foregår.

Der blev fra flere kommenteret at forslaget ikke var optimalt og at
afstemningen skulle deles op, således at suppleanter og
bestyrelsesmedlemmer var to forskellige opstillinger. Der er lagt op til
at se på denne ordning inden næste generalforsamling.

7 for, 1 blank, 6 imod. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal.
Forslaget blev ikke vedtaget.

Forslag 2#:
Oprindeligt forslag:
    Vedtægternes §4 stk. 5 ændres til: "Forslag, der ønskes
    behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
    senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om
    vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i
    hænde senest en måned før den ordinære generalforsamling"

Der var en del diskussion om hvorvidt der skulle publiceres til
maillisten også.

Ændret forslag:
    Vedtægternes §4 stk. 5 ændres til: "Forslag, der ønskes
    behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
    senest 8 dage før generalforsamlingen; og udsendes til
    medlemmerne per email senest 5 dage før generalforsamlingen.
    Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være
    bestyrelsen i hænde senest 1. april og udsendes til medlemmerne
    sammen med indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen."
    
Ændringsforslag vedtaget (12 for, 1 imod)
Forslaget vedtaget (11 for, 0 imod)


Efter forslag blev der stillet forslag om 5 minutters pause. Forslag
ikke vedtaget (4 for, 4 imod, 6 blanke). 


6. Fastsættelse af kontingent
=============================
Kontingentet er pt. 100,-

Alternativ 1: 0,- (fra Anders Jerlöw, argument: Ubuntu og Fri Software
handler om frivilligt bidrag.)

Alternativ 2: 5,- + frivillig donation fra Sakse Dalum (økonomi skal
ikke udelukke)

Der stemmes om den største ændring først, sidst om status quo:

Alternativ 1 (0,-):
Ikke vedtaget (1 for, 10 imod, 2 blank)

Alternativ 2 (5,- + frivillig donation):
Ikke vedtaget (3 for, 10 imod)

Status Quo (100,-):
Vedtaget (10 for, 2 blank)


7. Godkendelse af budget
========================
Det pointeres at budgettet ikke 'går op'. Dette handler om at der tæres
på overskuddet fra 2008. Det pointeres flere gange i løbet af
diskussionen at dette bør fremgå af budgettet, således at dette
balancerer.

Michael Jensen kritiserer for ikke at være seriøst og uden idé bagved.
Det foreslås at den nye bestyrelse vender tilbage efter 3 uger med et
ordentligt budget.

Det pointeres at budgettet kun er en rettesnor og at det dækker de
aktiviteter der pt. er planlagt. Der stilles forslag om at teksten
"Ubuntu Live" ændres til "Events" for ikke at lukke for initiativ.

Fremadrettet bør der arbejdes med et bedre budget.

Ændring af "Ubuntu Live!" til "Events"
Vedtaget (11 for, 1 imod)

Godkendelse af budget
Vedtaget (11 for, 1 blank, 1 imod)


8. Valg til bestyrelsen
=======================
(I starten af dette punkt pointerer Michael Jensen at vi ikke har valgt
referent. Niels Kjøller Hansen melder sig, og ingen protesterer).

   A. Valg af formand
    Michael Jensen og Søren Caspersen stillede op. Begge
    præsenterede sig og svarede på et par spørgsmål (se loggen)
    
    Søren Caspersen: 10
    Michael Jensen:  0
    
    Søren Caspersen er valgt til formand
    
   B. Valg af kasserer
    Torben Larsen og Niels Kjøller Hansen stillede op. Begge
    præsenterede sig og svarede på et par spørgsmål (se loggen)
    
    Torben Larsen:    2
    Niels Kjøller Hansen: 5
    
    Niels Kjøller Hansen valgt til kasserer
    
   C. Valg af bestyrelse
    Det blev aftalt at hver deltager har 2 stemmer. De tre med flest
    stemmer er valgt til bestyrelsen. Alle præsenterede sig selv
    kort. Opstillede og stemmeresultater:
    
    Christoffer Nielsen : 5
    Jesper Jarlskov :   6
    Michael Jensen :    1
    Sakse Dalum :     4
    Christoffer Buchholz : 0
    
    De nye bestyrelsesmedlemmer er: Christoffer Nielsen, Jesper
    Jarlskov og Sakse Dalum.
    
    (herefter overtog Søren Caspersen rollen som dirigent da Martin
    desværre skulle gå)
    
   D. Valg af suppleanter
    Opstillede: Christoffer Buchholz (in absentia) og Christian
    Arvai
    Begge præsenterede sig selv kort
    
    Christian Arvai:   8
    Christoffer Buchholz: 1
    
    Begge valgt, Christian som 1. suppleant.
    
   E. Valg af revisor
    I første omgang var Torben Larsen eneste opstillet, og fik en
    vældig tillidserklæring. På grund af en forhastet start, meldte
    Michael Jensen sig som kandidat senere. De fleste var enige om
    at lade afstemningen gå om, men efter en diskussion om det
    fornuftige antal af revisorer og ansvarsfordeling mellem disse
    trak Michael sig igen.
    
    Torben Larsen er valgt til revisor
    
   F. Valg af LoCo-kontakt
    Flemming Christensen og Jesper Jarlskov er opstillet. Begge
    præsenterer sig kort.
    
    Flemming Christensen: 3
    Jesper Jarlskov:   5
    
    Jesper Jarlskov er valgt til LoCo-kontakt
    Der snakkes mellem de to opstillede om at samarbejde om posten.

9. Eventuelt
============
Til eventuelt snakkes der løst, og det foreslås at de valgt lige snakker
om at mødes bagefter og aftale et møde. Det pointeres at IRC mangler
mulighed for kage.
Mere information om maillisten ubuntu-dk.