[ubuntu-dk] Kommentarer til foreningsvedtægter

Søren Bredlund Caspersen soeren.b.c at gmail.com
Søn Sep 7 10:49:50 BST 2008


Hej Per og alle andre.

Jeg har inflettet "som underskrevet e-mail" de steder hvor det giver
mening på wiki-siden.

Jeg har fjernet referencen til næstformanden i §6 stk. 5. Hvis vi
mener der skal være en næstformand skal det specificeres om denne
vælges på generalforsamlingen eller bestyrelsen vælger denne blandt
sine medlemmer.

Der er også stadig uoverensstemmelse mellem antallet af medlemmer af
bestyrelsen nævnt i §6 stk.1 og §4 stk. 4.

Det har jeg dog ikke rettet, da der kan være forskellige meninger om
hvad den rette løsning er. Vi må altså tage det op på den stiftende
generalforsamling i eftermiddag.

Vi ses kl. 16 / 17

Søren2008/9/4 Per Kongstad <p_kongstad at op.pl>:
> Kære danske Loco,
>
> Herunder findes mine forslag til ændring af vedtægterne.
>
> Disse forslag er dikteret af manglende logik i de foreslåede. Det
> burde måske også overvejes at indmeldelse i foreningen sker via gpg
> signed email til sikring af identiteten.
>
>
>   § 3. Medlemskreds
>
> Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren
> med virkning fra udgangen af et regnskabsår.
>
> *email*
>
>
>   § 4. Generalforsamlingen
>
> Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst
> indeholde følgende punkter:
>
>  1. Valg af stemmetællere
>  2. Valg af dirigent
>  3. Formandens beretning
>  4. Regnskabsaflæggelse
>  5. Behandling af indkomne forslag
>  6. Fastsættelse af kontingent
>  7. Godkendelse af budget
>  8. Valg af bestyrelse
>     * Valg af formand
>     * Valg af kasser
>     * Valg af revisor
>     * Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
>  9. Eventuelt
>
> *Valg af næstformand § 6 stk 5 ellers rettelse af denne
>
> *
>
>
>   § 5. Ekstraordinær generalforsamling
>
> Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen
> finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne
> fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I
> sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger
> efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
>
> *fremsender email med
>
> *
>
>
>   § 6. Foreningens daglige ledelse
>
> Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der
> foruden formanden består af kassereren, og 5 medlemmer. Bestyrelsen
> vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode, således at der
> hvert år vælges 6 medlemmer foruden formanden.
> *Næstformand skal nævnes her **§ 6 stk 5 ellers rettelse af denne
>
> *
>
> Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes
> konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer
> vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste
> generalforsamling.
>
> *Kasserer vælges på generalforsamling.*
>
>
> Stk. 5. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og
> leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af
> dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre
> medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I
> sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er
> kommet til formandens kundskab.
> *
> via email
>
> *Jeg ser gerne kommentarer og diskussion af disse ændringsforslag.
>
> Det vigtigste til den stiftende generalforsamling er at vedtage gode
> og logiske vedtægter, således vi imødegår senere ændringer.
>
> Husk der er stiftende møde søndag 7. september 17.
> *
> *Med venlig hilsen
> *
> *Per Kongstad
>
>
> --
> ubuntu-dk mailing list
> ubuntu-dk at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk
>Mere information om maillisten ubuntu-dk.