[ubuntu-dk] Kommentarer til foreningsvedtægter

Per Kongstad p_kongstad at op.pl
Tor Sep 4 21:00:20 BST 2008


Kære danske Loco,

Herunder findes mine forslag til ændring af vedtægterne.

Disse forslag er dikteret af manglende logik i de foreslåede. Det
burde måske også overvejes at indmeldelse i foreningen sker via gpg
signed email til sikring af identiteten.


   § 3. Medlemskreds

Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren
med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

*email*


   § 4. Generalforsamlingen

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst
indeholde følgende punkter:

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Godkendelse af budget
  8. Valg af bestyrelse
     * Valg af formand
     * Valg af kasser
     * Valg af revisor
     * Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  9. Eventuelt

*Valg af næstformand § 6 stk 5 ellers rettelse af denne

*


   § 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen
finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne
fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I
sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger
efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

*fremsender email med

*


   § 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der
foruden formanden består af kassereren, og 5 medlemmer. Bestyrelsen
vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode, således at der
hvert år vælges 6 medlemmer foruden formanden.
*Næstformand skal nævnes her **§ 6 stk 5 ellers rettelse af denne

*

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes
konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer
vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste
generalforsamling.

*Kasserer vælges på generalforsamling.*


Stk. 5. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og
leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af
dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre
medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I
sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er
kommet til formandens kundskab.
*
via email

*Jeg ser gerne kommentarer og diskussion af disse ændringsforslag.

Det vigtigste til den stiftende generalforsamling er at vedtage gode
og logiske vedtægter, således vi imødegår senere ændringer.

Husk der er stiftende møde søndag 7. september 17.
*
*Med venlig hilsen
*
*Per Kongstad
Mere information om maillisten ubuntu-dk.