[Ubuntu-cat] Dubte montar servidor en ubuntu

Joan Carles palimsesto a gmail.com
div jun 2 16:14:19 UTC 2017


El 02/06/17 a les 08:02, Aniol Martí ha escrit:
> On 06/02/17 07:11, Joan Carles wrote:
>> El 01/06/17 a les 23:52, Aniol Martí ha escrit:
>>> On 06/01/17 20:43, Joan Carles wrote:
>>>>
>>>> Bona tarda!
>>>>
>>>> Bo, com neòfit en informàtica, encara que molts anys fent servir 
>>>> ubuntu em trobe amb un problema, que a veure si podeu ajudar-me.
>>>>
>>>> Estic fent un curs de edició i publicació pàgines web(html5,css3, 
>>>> javascript), el tema que més m'interessa surt quan hem de pasar els 
>>>> fitxers a un servidor local amb php per penjar el darrer projecte i 
>>>> ver la web final pública.
>>>>
>>>> A classe treballem amb windows(Vista) i ens han fet instal.lar, al 
>>>> pen on guardem la feina de cada dia, el UsbServer i podem accedir, 
>>>> però a casa amb Ubuntu 16.04, he seguit les passes que he trobat al 
>>>> web de
>>>>
>>>> http://infinitubuntu.blogspot.com.es/2016/04/montar-servidor-web-ubuntu-16.04-lamp-php-mysql-apache2.html
>>>>
>>>> i cap problema a l'instal.lació però després no puc llegir els 
>>>> fitxers php i realment no se per on surtir per què el professor 
>>>> m'ha dit que ell amb temes de casa no pot fer res (i ho veig lògic) 
>>>> i clar el temps que tinc s'escurça i no puc fer feina a casa.
>>>>
>>>> He trobat un Linux Usb Server 
>>>> <https://www.virtualhere.com/usb_server_software> però no se si pot 
>>>> servir-me.
>>>>
>>>> Potser us falta informació del que tinc al meu equip però ara 
>>>> mateix no se quina proporcionar-vos.
>>>>
>>>> Si algú pot donar-me un cop de mà o indicació possible, s'agrairia.
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> -- 
>>>> Salutacions,
>>>>
>>>> Joan Carles
>>>> Usuari GNU/Linux #324197#
>>>> http://counter.li.org/
>>>>
>>>>
>>>>
>>> Hola Joan Carles,
>>>
>>> Prova de crear el fitxer *info.php* al directori */var/www/html *del 
>>> servidor web. El fitxer ha de contenir aquestes línies:
>>>
>>> |<?php // Show all information, defaults to INFO_ALL phpinfo(); ?>|
>>>
>>>
>>> Un cop fet, obre un navegador i accedeix a http://127.0.0.1/info.php 
>>> a veure què et surt.
>>>
>>>
>>> Salut!
>>>
>>>
>>> ||
>>> -- 
>>> Aniol Martí gpg C6F0514F
>>> http://www.aniolmarti.cat <https://www.aniolmarti.cat>
>>>
>>> Linux Registered User #614499
>>> __________________________________________
>>> P Abans d'imprimir aquest correu pensa bé si és necessari fer-ho.
>>>
>>>
>> Hola!
>>
>> Doncs em surt, que no puc accedir. Afegeixo captura pantalla també.
>>
>> -- 
>> Salutacions,
>>
>> Joan Carles
>> Usuari GNU/Linux #324197#
>> http://counter.li.org/
>>
>>
>>
> Bon dia!
>
> M'he mirat la guia que vas seguir i diria que ja veig d'on ve el 
> problema. A la guia et suggereixen que canviïs l'arrel del servidor 
> web a un directori del teu home (en aquest cas sitios). Suposant que 
> vas crear el directori "Sitios" dins del teu home fes un "chown -R 
> <ElTeuUsuari>:www-data /home/ElTeuUsuari/Sitios". Per assegurar que 
> les configuracions estiguin bé, ens podries passar el contingut dels 
> fitxers /etc/apache2/apache2.conf i 
> /etc/apache2/sites-available/000-default.conf ? Per fer-ho, et 
> suggereixo que utilitzis una eina com l'etherpad de Mozilla [0].
>
>
> [0]: https://public.etherpad-mozilla.org/
>
>
> Salut!
>
>
> -- 
> Aniol Martí gpg C6F0514F
> http://www.aniolmarti.cat <https://www.aniolmarti.cat>
>
> Linux Registered User #614499
> __________________________________________
> P Abans d'imprimir aquest correu pensa bé si és necessari fer-ho.
>
>
Hola!

Si ho faig amb l'eina que dius. No em deixa:

Cannot GET /p//etc/apache2/sites-available/000-default.conf  i Cannot 
GET /p//etc/apache2/apache2.conf

No se per què se li posa una p, quan he mirat i no tenia cap espai 
davant. Per tant t'envie el contingut dels fitxers a qui sota.

Del segon:

# This is the main Apache server configuration file. It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See http://httpd.apache.org/docs/2.4/ for detailed information about
# the directives and /usr/share/doc/apache2/README.Debian about Debian 
specific
# hints.
#
#
# Summary of how the Apache 2 configuration works in Debian:
# The Apache 2 web server configuration in Debian is quite different to
# upstream's suggested way to configure the web server. This is because 
Debian's
# default Apache2 installation attempts to make adding and removing modules,
# virtual hosts, and extra configuration directives as flexible as 
possible, in
# order to make automating the changes and administering the server as 
easy as
# possible.

# It is split into several files forming the configuration hierarchy 
outlined
# below, all located in the /etc/apache2/ directory:
#
#  /etc/apache2/
#  |-- apache2.conf
#  |  `-- ports.conf
#  |-- mods-enabled
#  |  |-- *.load
#  |  `-- *.conf
#  |-- conf-enabled
#  |  `-- *.conf
#   `-- sites-enabled
#     `-- *.conf
#
#
# * apache2.conf is the main configuration file (this file). It puts the 
pieces
#  together by including all remaining configuration files when 
starting up the
#  web server.
#
# * ports.conf is always included from the main configuration file. It is
#  supposed to determine listening ports for incoming connections which 
can be
#  customized anytime.
#
# * Configuration files in the mods-enabled/, conf-enabled/ and 
sites-enabled/
#  directories contain particular configuration snippets which manage 
modules,
#  global configuration fragments, or virtual host configurations,
#  respectively.
#
#  They are activated by symlinking available configuration files from 
their
#  respective *-available/ counterparts. These should be managed by 
using our
#  helpers a2enmod/a2dismod, a2ensite/a2dissite and a2enconf/a2disconf. See
#  their respective man pages for detailed information.
#
# * The binary is called apache2. Due to the use of environment 
variables, in
#  the default configuration, apache2 needs to be started/stopped with
#  /etc/init.d/apache2 or apache2ctl. Calling /usr/bin/apache2 directly 
will not
#  work with the default configuration.


# Global configuration
#

#
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
#
# NOTE! If you intend to place this on an NFS (or otherwise network)
# mounted filesystem then please read the Mutex documentation (available
# at <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#mutex>);
# you will save yourself a lot of trouble.
#
# Do NOT add a slash at the end of the directory path.
#
#ServerRoot "/etc/apache2"

#
# The accept serialization lock file MUST BE STORED ON A LOCAL DISK.
#
#Mutex file:${APACHE_LOCK_DIR} default

#
# The directory where shm and other runtime files will be stored.
#

DefaultRuntimeDir ${APACHE_RUN_DIR}

#
# PidFile: The file in which the server should record its process
# identification number when it starts.
# This needs to be set in /etc/apache2/envvars
#
PidFile ${APACHE_PID_FILE}

#
# Timeout: The number of seconds before receives and sends time out.
#
Timeout 300

#
# KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than
# one request per connection). Set to "Off" to deactivate.
#
KeepAlive On

#
# MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow
# during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount.
# We recommend you leave this number high, for maximum performance.
#
MaxKeepAliveRequests 100

#
# KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the
# same client on the same connection.
#
KeepAliveTimeout 5


# These need to be set in /etc/apache2/envvars
User ${APACHE_RUN_USER}
Group ${APACHE_RUN_GROUP}

#
# HostnameLookups: Log the names of clients or just their IP addresses
# e.g., www.apache.org (on) or 204.62.129.132 (off).
# The default is off because it'd be overall better for the net if people
# had to knowingly turn this feature on, since enabling it means that
# each client request will result in AT LEAST one lookup request to the
# nameserver.
#
HostnameLookups Off

# ErrorLog: The location of the error log file.
# If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
# container, error messages relating to that virtual host will be
# logged here. If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
# container, that host's errors will be logged there and not here.
#
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

#
# LogLevel: Control the severity of messages logged to the error_log.
# Available values: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the log level for particular modules, 
e.g.
# "LogLevel info ssl:warn"
#
LogLevel warn

# Include module configuration:
IncludeOptional mods-enabled/*.load
IncludeOptional mods-enabled/*.conf

# Include list of ports to listen on
Include ports.conf


# Sets the default security model of the Apache2 HTTPD server. It does
# not allow access to the root filesystem outside of /usr/share and 
/var/www.
# The former is used by web applications packaged in Debian,
# the latter may be used for local directories served by the web server. If
# your system is serving content from a sub-directory in /srv you must allow
# access here, or in any related virtual host.
<Directory />
   Options FollowSymLinks
   AllowOverride None
   Require all denied
</Directory>

<Directory /usr/share>
   AllowOverride None
   Require all granted
</Directory>

<Directory /home/$HOME/Sitios>
   Options Indexes FollowSymLinks
   AllowOverride None
   Require all granted
</Directory>

#<Directory /srv/>
#  Options Indexes FollowSymLinks
#  AllowOverride None
#  Require all granted
#</Directory>
# AccessFileName: The name of the file to look for in each directory
# for additional configuration directives. See also the AllowOverride
# directive.
#
AccessFileName .htaccess

#
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
# viewed by Web clients.
#
<FilesMatch "^\.ht">
   Require all denied
</FilesMatch>


#
# The following directives define some format nicknames for use with
# a CustomLog directive.
#
# These deviate from the Common Log Format definitions in that they use %O
# (the actual bytes sent including headers) instead of %b (the size of the
# requested file), because the latter makes it impossible to detect partial
# requests.
#
# Note that the use of %{X-Forwarded-For}i instead of %h is not recommended.
# Use mod_remoteip instead.
#
LogFormat "%v:%p %h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" 
\"%{User-Agent}i\"" vhost_combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" 
combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent

# Include of directories ignores editors' and dpkg's backup files,
# see README.Debian for details.

# Include generic snippets of statements
IncludeOptional conf-enabled/*.conf

# Include the virtual host configurations:
IncludeOptional sites-enabled/*.conf

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet


--------------------------

del primer:

<VirtualHost *:80>
   # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and 
port that
   # the server uses to identify itself. This is used when creating
   # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
   # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
   # match this virtual host. For the default virtual host (this file) 
this
   # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
   # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
   #ServerName www.example.com

   ServerAdmin webmaster a localhost
   DocumentRoot /home/$HOME/Sitios

   # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
   # error, crit, alert, emerg.
   # It is also possible to configure the loglevel for particular
   # modules, e.g.
   #LogLevel info ssl:warn

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

   # For most configuration files from conf-available/, which are
   # enabled or disabled at a global level, it is possible to
   # include a line for only one particular virtual host. For example the
   # following line enables the CGI configuration for this host only
   # after it has been globally disabled with "a2disconf".
   #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet

----------------------------

Ja diràs.


-- 
Salutacions,

Joan Carles
Usuari GNU/Linux #324197#
http://counter.li.org/

-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-cat/attachments/20170602/ca2e6147/attachment-0001.html>


Més informació sobre la llista de correu Ubuntu-cat