[xubuntu-users] (no subject)

Jerrod G jgspacekid at yahoo.com
Mon Jun 9 17:05:24 UTC 2008


how would i overwrite xubuntu? 

      
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/xubuntu-users/attachments/20080609/32ee09dc/attachment.html>


More information about the xubuntu-users mailing list