Xubuntu hits distrowatch

john levin john at technolalia.org
Fri Apr 21 13:29:50 UTC 2006


Xubuntu has now joined Ubuntu, Kubuntu and Edubuntu on Distrowatch, with 
the announcement of the beta:
http://distrowatch.com/?newsid=03379#0
and it's own page:
http://distrowatch.com/table.php?distribution=xubuntu

John
More information about the xubuntu-devel mailing list