[Ubuntu-zh] hi

Leaf Duo leafduo在gmail.com
星期一 三月 3 14:55:22 GMT 2008


HTML µÄ±àÂë°É£¬Ö±½Ó±»ÏÔʾ³öÀ´ÁË£¬´ó¸ÅÊÇÓʼþ¿Í»§¶ËµÄÎÊÌâ¡£

2008/3/3 zzlyzq <zzlyzq在126.com>:

> Õâ¸öºÃÏñ²»ÊÇÂÒÂ룬¶øÊÇÒ»ÖÖ±àÂë¡£ÎÒÔÚÓÃÊÖ»ú·¢ÏûÏ¢£¬ºÇºÇ¡£
>
> ---------- »Ø¸´ÓʼþÐÅÏ¢ ----------
> yahaaa
> Õâ¸öÈ˵ÄÓÊÏäÒ²ÊÇgmail,ÓÊÏä²»ÊÇÎÊÌâ,ÎÊÌâÓ¦¸Ã³öÔÚËûµÄmail¿Í»§¶Ë°É
> ¶¼ÓÃÉÏgmailÁË,ÈÓÁËmail¿Í»§¶Ë°É,»òÕß¾ÍÓÃimapÊÕÓʼþ°É
>
> 2008/3/3 Zhan :
> > ·²ÊÇÕâ¸öÈË·¢µÄ¶¼ÊÇÕâÑù£¿£¿
> > Ç°ÃæÒ»¸öÒ²ÊÇËû·¢µÄ¡£
> > ʲ»¹ýÈý....
> >
> >
> >
> > On Mon, Mar 3, 2008 at 2:16 PM, LLY wrote:
> > > ÓÖÂÒÂëÁË.
> > >
> > >
> > > 2008/3/3, yahaaa :
> > >
> > >
> > >
> > > >
> >
> &#27426;&#36814;&#20351;&#29992;ubuntu-zh&#30340;&#37038;&#20214;&#21015;&#34920;&#65292;&#26377;&#20219;&#20309;&#38382;&#39064;&#21487;&#20197;&#21457;&#21040;&#36825;&#37324;&#65292;&#20063;&#35768;&#20320;&#30340;&#38382;&#39064;&#19981;&#20250;&#31435;&#21363;&#26377;&#22238;&#22797;&#65292;&#35831;&#26377;&#20123;&#32784;&#24515;&#65292;&#20250;&#26377;&#20154;&#32473;&#20320;&#24110;&#21161;&#30340;&#12290;
> > > >
> > > > --
> > > > ±®
> > > >
> > > > --
> > > > ubuntu-zh mailing list
> > > > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> > > > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> > > >
> > >
> > >
> > > --
> > > ubuntu-zh mailing list
> > > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> > > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> > >
> > >
> >
> >
> > --
> > ubuntu-zh mailing list
> > ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
> >
> >
> --
> ubuntu-zh mailing list
> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>
> --
> ubuntu-zh mailing list
> ubuntu-zh在lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-zh
>
>


-- 
by Leaf Duo

my blog: http://leafduo.com/blog/
-------------- 下一部分 --------------
Ò»¸öHTML¸½¼þ±»ÒƳý...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-zh/attachments/20080303/17721657/attachment.htm 


More information about the ubuntu-zh mailing list