[உபுண்டு பயனர்] Fwd: [gbinfitt] Fw:INFITT India Lecture Series on Tamil Internet - Talk 1 on 24.09.2013 at 5 pm - TVA

Shrinivasan T tshrinivasan at gmail.com
Sat Sep 21 06:39:42 UTC 2013


---------- Forwarded message ----------
From: prnakkeeran keeran <prnakkeeran at yahoo.co.in>
Date: Sat, Sep 21, 2013 at 10:51 AM
Subject: [gbinfitt] Fw:INFITT India Lecture Series on Tamil Internet - Talk
1 on 24.09.2013 at 5 pm - TVA
To: "gbinfitt at yahoogroups.com" <gbinfitt at yahoogroups.com>, "
valli_software at vsnl.com" <valli_software at vsnl.com>


**
Dear All,

INFITT India Chapter & Tamil Virtual Academy
join in inviting you for the "*Lecture Series on Tamil Internet - Talk 1*"

*Inaugural Distinguished Lecture*

Topic: “Tamil Wikepedia”
தமிழ்விக்கிப்பீடியா<http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%80%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE>

Speaker:
Dr. C.R.Selvakumar
Professor, Department of Electrical and Computer Engineering, University
of Waterloo, Canada
முனைவர் செ.இரா.செல்வக்குமார்
பேராசிரியன், மின்மற்றும்கணினிஇயல்துறை, வாட்டர்லூ பல்கலைக்கழகம், கனடா
Date & Time: Tuesday, September 24, 2013, 5.00 p.m. to 6.30 p.m.

Venue: Tamil Virtual Academy,
      Government Data Centre Complex
      Near Anna Centenary Library
      Gandhi mandapam Road, Kottur,Chennai 600 025
      Ph 044-2220 1012

You are welcome to forward this invite to your colleague(s)/students
who may be interested in this topic.

Pl. confirm your participation by email to
helpdesk at infitt.org for logistics.

உரையின் தலைப்பு: தமிழ் விக்கிப்பீடியா - 10 ஆண்டுகள்!

சுருக்கம்: விக்கிப்பீடியா என்றால் என்னவென்று மிகச்சுருக்கமாகக்
கூறியபின்னர், தமிழ்
விக்கிப்பீடியா கடந்த 10 ஆண்டுகாலத்தில் என்ன செய்துள்ளது
என்று விளக்கம் அளிக்கவுள்ளேன். தன்னார்வலர்களால் பல நாடுகளில்
உள்ள தமிழர்களால் கூட்டாசிரியப் படைப்பாக
உருவாக்கப்பட்டுவரும் இந்தக் கலைக்களஞ்சியத்தைப் பற்றிய சிறப்புகளையும்
குறைபாடுகளைப் பற்றியும், உருவாக்குவதில் உள்ள
இடையூறுகள் அல்லது சிக்கல்கள் பற்றியும் விளக்கவுள்ளேன்.
தமிழ் விக்கிப்பீடியாவின் வளர்ச்சியை சில தர அளவீடுகளின்
அடிப்படையில் பிற இந்திய மொழி விக்கிப்பீடியாக்களுடன் ஒப்பிட்டும் கருத்துகள்
வழங்கவுள்ளேன். கடைசியாக தமிழ் விக்கிப்பீடியாவினால் என்ன நன்மை என்றும்
எப்படி இன்னும் விரிவாகவும் சிறப்பாகவும் செய்யலாம் என்றும் கருத்துகள்
வழங்கவுள்ளேன்.

உரையாற்றுநரின் பெயர்: செ.இரா. செல்வக்குமார்
                       மின்னியல் கணினியியல்
பேராசிரியர்
                       வாட்டர்லூ பல்கலைக்கழகம்
                       வாட்டர்லூ, ஒண்டாரியோ,
                       கனடா

உரையாற்றுநரின் சுருக்க தன்வரலாறு:
C.R. (Selva) Selvakumar <https://ece.uwaterloo.ca/~selvakum/sela.gif>
<https://ece.uwaterloo.ca/~selvakum/sela.gif>
C. R. (Selva) Selvakumar was born in Karur, Tamil
Nadu<http://www.cs.utk.edu/~siddhart/tamilnadu/>
, India <http://metro.turnpike.net/S/spaoli/index.html>, . He received the
B.E. degree in Electrical Engineering from College of Engineering, Guindy,
Madras <http://www.annauniv.edu/ceg/>, in 1972, and the M.Tech and Ph.D
degrees in Electrical Engineering from the Indian Institute of Technology
(Bombay and Madras) <http://www.iitm.ac.in/>, in 1974 and 1985,
respectively. His Ph.D. dissertation was based on a new analytical approach
to solve semiconductor device equations in heavily and non-uniformly doped
regions. His interests are in analytical modeling and generic approaches.
From 1975 to 1978, he was a Research Scholar at I.I.T. Madras and was
partly responsible for setting up the Microelectronics Device Laboratory.
From 1978 to 1984, he was a Project Associate at I.I.T Madras, where he was
responsible for the development of ultrasensitive photo p-i-n diodes for
uv, visible and IR radiation, as well as lifetime control using Platinum
for high speed switching devices. Since 1985 he has been with University of
Waterloo, first as a Postdoctoral Fellow and later as Professor, in the
Department of Electrical and Computer Engineering. For ten years
(1996-2005) he was the Director of Waterloo Centre for Materials Technology
(WATMAT) <http://watmat.uwaterloo.ca/> which had 38 Faculty members as its
members. Professor Selvakumar was a Visiting Fellow at Princeton
University <http://www.princeton.edu/>(2003)
and a Visiting Faculty Member of Stanford
University's<http://www.stanford.edu/> Department
of Electrical Engineering in 1992. He received Marsland Fellowship Award in
Information Technology in 2003. He was a member of the Board of Governors
of the University of Waterloo and a member of the University of Waterloo
Senate for three years (2006-2009). His current research interests are in
semiconductor devices and its technology. His interests had spanned bipolar
transistors, SiGe channel MOSFET's, solar cells, photodetectors, novel
group IV binary and ternary alloy devices and quantum effect devices.
Recently his interests are in percolation modeling of gate insulator
breakdowns and high-K dielectricss. He served as Technical Program
Committee Chairperson of the 1994 IEEE Bipolar/BiCMOS Circuits and
Technology Meeting. He had been the Chairman of the Kitchener-Waterloo IEEE
Section Electron Devices, Circuits and Systems Chapter. He is cited in
American Men and Women of Science 1992 edition.
Dr. Selvakumar is a member of IEEE and was also a member of MRS ( Materials
Research Society).

With Regards,
Dr P.R.Nakkeeran
Secretary, Infitt India Chapter
Director, TVA

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 __._,_.___
 Reply via web
post<http://groups.yahoo.com/group/gbinfitt/post;_ylc=X3oDMTJxNGdyNzBmBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzIyMzUzOTUEZ3Jwc3BJZAMxNzA1Mzc1NjE4BG1zZ0lkAzEyMjc2BHNlYwNmdHIEc2xrA3JwbHkEc3RpbWUDMTM3OTc0MDg5OA--?act=reply&messageNum=12276>
 Reply
to sender
<prnakkeeran at yahoo.co.in?subject=Re%3A%20Fw%3AINFITT%20India%20Lecture%20Series%20on%20Tamil%20Internet%20-%20Talk%201%20on%2024%2E09%2E2013%20at%205%20pm%20-%20TVA>
 Reply
to group
<gbinfitt at yahoogroups.com?subject=Re%3A%20Fw%3AINFITT%20India%20Lecture%20Series%20on%20Tamil%20Internet%20-%20Talk%201%20on%2024%2E09%2E2013%20at%205%20pm%20-%20TVA>
 Start
a New Topic<http://groups.yahoo.com/group/gbinfitt/post;_ylc=X3oDMTJlYXZxNDZrBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzIyMzUzOTUEZ3Jwc3BJZAMxNzA1Mzc1NjE4BHNlYwNmdHIEc2xrA250cGMEc3RpbWUDMTM3OTc0MDg5OA-->
 Messages
in this topic<http://groups.yahoo.com/group/gbinfitt/message/12276;_ylc=X3oDMTM2Nms0aG51BF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzIyMzUzOTUEZ3Jwc3BJZAMxNzA1Mzc1NjE4BG1zZ0lkAzEyMjc2BHNlYwNmdHIEc2xrA3Z0cGMEc3RpbWUDMTM3OTc0MDg5OAR0cGNJZAMxMjI3Ng-->(1)
Recent Activity:


 Visit Your Group<http://groups.yahoo.com/group/gbinfitt;_ylc=X3oDMTJlY2EwZHNjBF9TAzk3MzU5NzE0BGdycElkAzIyMzUzOTUEZ3Jwc3BJZAMxNzA1Mzc1NjE4BHNlYwN2dGwEc2xrA3ZnaHAEc3RpbWUDMTM3OTc0MDg5OA-->
 CONFIDENTIALITY NOTICE: This message (including any attachments) is
intended only for the use of the individual or INFITT Members and Mailing
list to whom it is addressed and contains information that is privileged
and confidential. As INFITT member you should not disclose, disseminate,
distribute, copy or use any of the information contained in this
transmission . Thank you.

WARNING: Unauthorised dissemination, distribution, copying or reliance on
this communication is prohibited and may attract liabilities
 [image: Yahoo!
Groups]<http://groups.yahoo.com/;_ylc=X3oDMTJkdTM3Z29hBF9TAzk3NDc2NTkwBGdycElkAzIyMzUzOTUEZ3Jwc3BJZAMxNzA1Mzc1NjE4BHNlYwNmdHIEc2xrA2dmcARzdGltZQMxMzc5NzQwODk4>
Switch to: Text-Only<gbinfitt-traditional at yahoogroups.com?subject=Change+Delivery+Format:+Traditional>,
Daily Digest<gbinfitt-digest at yahoogroups.com?subject=Email+Delivery:+Digest>•
Unsubscribe <gbinfitt-unsubscribe at yahoogroups.com?subject=Unsubscribe> • Terms
of Use <http://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/> • Send us
Feedback
<ygroupsnotifications at yahoogroups.com?subject=Feedback+on+the+redesigned+individual+mail+v1>
  .

__,_._,___-- 
Regards,
T.Shrinivasan


My Life with GNU/Linux : http://goinggnu.wordpress.com
Free E-Magazine on Free Open Source Software in Tamil : http://kaniyam.com

Get CollabNet Subversion Edge :   http://www.collab.net/svnedge
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20130921/3255bedb/attachment-0001.html>


More information about the Ubuntu-tam mailing list