[உபுண்டு பயனர்][உபுண்டு_தமிழ்]உபுண்டு 12.04 வெளியீட்டுக் கொண்டாட்டம்

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Mon Aug 6 09:08:48 UTC 2012


நிகழ்வறிக்கை: http://ubuntu-tam.org/?p=17

--

ஆமாச்சுMore information about the Ubuntu-tam mailing list