[உபுண்டு பயனர்]Invitation to view தங்கமணி-அருண்(Arun)'s Picasa Web Album - கட்டற்ற-தமிழ்-கணிமை-கருத்தரங்கம்

தங்கமணி-அருண்(Arun) thangam.arunx at gmail.com
Wed Sep 1 13:58:22 BST 2010


கட்டற்ற-தமிழ்-கணிமை-கருத்தரங்க படங்களை காணவும்

http://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=thangam.arunx&target=ALBUM&id=5511202719767952001&authkey=Gv1sRgCICy4rnUrOfUDA&invite=CMfLkZkI&feat=email
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20100901/b13d3cfb/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: picasaweblogo-en_US.gif
Type: image/gif
Size: 2868 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20100901/b13d3cfb/attachment.gif 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: email.jpg
Type: image/jpeg
Size: 3801 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20100901/b13d3cfb/attachment.jpg 


More information about the Ubuntu-tam mailing list