[உபுண்டு பயனர்]இணையரங்க உரையாடல் 13 03 2010 - விவரம்

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Wed Mar 17 02:09:12 GMT 2010


2010/3/16 Sri Ramadoss M <shriramadhas at gmail.com>:
>
> [1] - http://wiki.ilugc.in/index.php?title=கட்டற்ற_தமிழ்க்_கணிமை_கூடுதல்/20-0-2010
>

http://wiki.ilugc.in/index.php?title=கட்டற்ற_தமிழ்க்_கணிமை_கூடுதல்/20-03-2010

--

ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-tam mailing list