[உபுண்டு பயனர்] tamil invitation for ubuntu 9.10 release party in kanchipuram

Arulalan T tarulalan at gmail.com
Thu Nov 26 17:55:21 GMT 2009


வணக்கம் ,


காஞ்சியில் உபுண்டு வெளியீட்டு விழா வரும் 29 ம் தேதியன்று நடத்த
திட்டமிட்டுள்ளோம் .

மேலும் விவரங்களை அறிய , தயவு செய்து இணைக்கப்பட்டுள்ள மடலை படிக்கவும் .-- 
நன்றி ,

அருளாளன் . த


Kanchi Linux User Group Rocks !

http://kanchilug.wordpress.com

My Experiments In Linux are here

http://tuxworld.wordpress.com

தக்கன தழைக்கும் !
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20091126/f6ba71f4/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ?????????? ????.pdf
Type: application/pdf
Size: 22736 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20091126/f6ba71f4/attachment-0001.pdf 


More information about the Ubuntu-tam mailing list