[உபுண்டு பயனர்]tamil fonts - yahoo.com

Ravi rjagathe at gmail.com
Sun Mar 22 16:10:26 GMT 2009


என்னால் படிக்க முடிகிறது.

ஜெ.இரவிச்சந்திரன்
2009/3/22 balaji k s <ks_balaji11 at yahoo.com>

>
> தங்கமணி அவர்களே!
> தங்களால் இந்த எழுத்துக்களைப் படிக்கமுடிகிறதா?
>
> பாலாஜி.
>
> Dear Arun Thangamani!
> Are you able to read the above tamil fonts?
> This I write from yahoo.com
> ksbalaji.
>
>
>
>
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20090322/84fe3aba/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list