[உபுண்டு பயனர்]tamil fonts - yahoo.com

தங்கமணி அருண் thangam.arunx at gmail.com
Mon Mar 23 05:13:28 GMT 2009


என்னாலும் படிக்க முடிகிறது.

2009/3/22 balaji k s <ks_balaji11 at yahoo.com>

>
> தங்கமணி அவர்களே!
> தங்களால் இந்த எழுத்துக்களைப் படிக்கமுடிகிறதா?
>
> பாலாஜி.
>
> Dear Arun Thangamani!
> Are you able to read the above tamil fonts?
> This I write from yahoo.com
> ksbalaji.
>
>
>
>
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>-- 
அன்புடன்
அருண்
------------------------------
http://ubuntu-tam.org
http://lists.ubuntu.com/ubuntu-l10n-tam
http://lists.ubuntu.com/ubuntu-tam
------------------------------
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20090323/85644f7b/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list