[உபுண்டு பயனர்] Tamil unicode 8 fonts in yahoo.com email

balaji k s ks_balaji11 at yahoo.com
Sun Mar 22 14:50:38 GMT 2009


தங்கமணி அவர்களே!
தங்களால் இந்த எழுத்துக்களைப் படிக்கமுடிகிறதா?

பாலாஜி.

Dear Arun Thangamani!
Are you able to read the above tamil fonts?
This I write from yahoo.com
ksbalaji.


      More information about the Ubuntu-tam mailing list