[உபுண்டு பயனர்] ?

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Sun Mar 22 06:45:03 GMT 2009


பீஸ்டி 64 பிட்
தமிழ் சூழலில் ரைட்டரில் சிம் பொனடிக் மூலம் " உள்ளிட முடியவில்லை.
ஐகார விகாரத்துக்கு வரும் குறியே வருகிறது! பை இல் ப க்கு முந்தி உள்ளது போல.

திவா
-- 
My blogs: [all in Tamil]
http://anmikam4dumbme.blogspot.com/
http://chitirampesuthati.blogspot.com/ photo blog now with english text too!
http://kathaikathaiyaam.blogspot.com/

BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20090322/76813d68/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list