[உபுண்டு பயனர்][உபுண்ட

balaji ksbalaji11 at rediffmail.com
Sun Mar 15 16:08:06 GMT 2009


An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20090315/bd110d40/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------

Dear J.Ravichandran,
I am able to read your fonts.
Ironically, I am not able to read my own fonts forwarded by you!
தங்களால் இதைப் படிக்க முடிகிறதா?
(can you read the above fonts?)

Regards,
ksbalaji


On Sun, 15 Mar 2009 Ravi wrote :
>பாலாஜி à®
வர்களின் கடிததினை என்னால் படிக்க இயலவில்லையே?
>ஜெ.இரவிச்சந்திரன்
>
>
>
>
>
>2009/3/13 balaji <ksbalaji11 at rediffmail.com>:
> > Â
> > வணக௠கம௠!
> > என௠னால௠  இந௠த கடிதத௠தில௠உளà¯
> > ள தமிழ௠எழ௠த௠த௠க௠களைப௠படிகà¯
> > கம௠டிகிறத௠!
> >
> > Great!
> > After many emails, I am able to read Tamil fonts in this email!
> > Please clarify whether any change has been made in mailing this message to
> > members?
> >
> > Regards
> > ksbalaji
> >
> > On Fri, 13 Mar 2009 ubuntu-tam-request at lists.ubuntu.com wrote :
> >>Send Ubuntu-tam mailing list submissions to
> >>      ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> >>
> >>To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
> >>      https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
> >>or, via email, send a message with subject or body 'help' to
> >>      ubuntu-tam-request at lists.ubuntu.com
> >>
> >>You can reach the person managing the list at
> >>      ubuntu-tam-owner at lists.ubuntu.com
> >>
> >>When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> >>than "Re: Contents of Ubuntu-tam digest..."
> >>Today's Topics:
> >>
> >>    1. [??????? ?????]?????????? ???????? (?????????)
> >>    2. [??????? ?????]?????????? ???????? (?????????)
> >>தோழர௠களே,
> >>                  இந௠தவார கூட௠டத௠திலà¯
> >> கலைசொற௠கள௠தமிழ௠மொழியாகà¯
> >> கம௠பற௠றிய௠ம௠,
> >>தமிழாக௠க நிலவரம௠, பெடோரா வகà¯
> >> ப௠பறை மற௠ற௠ம௠பலவற௠றை வர௠மà¯
> >> ஞாயிற௠மாலை 4 மணி
> >>ம௠தல௠5 மணி வரை freenode.net -ல௠#ubuntu-tam
> >> என௠ற அறையிலà¯
> >>விவாதிக௠கப௠பட௠கிறத௠. இதிலà¯
> >> எல௠லொர௠ம௠கலந௠த௠கொள௠ள௠மாறà¯
> >>கேட௠ட௠க௠கொள௠ளப௠பட௠கிறாரà¯
> >> கள௠.
> >>
> >>  க௠றிப௠ப௠:
> >>
> >>    1.
> >>
> >>    அறையில௠ந௠ழைய கடவ௠சொலà¯
> >> தேவையில௠லை.
> >>    2.
> >>
> >>    X-Chat IRC Client என௠ம௠பொதி நிற௠வபà¯
> >> பட௠டிர௠த௠தல௠அவசியம௠.
> >>    3.
> >>
> >>    தமிழ௠மற௠ற௠ம௠ஆங௠கிலம௠இவறà¯
> >> றில௠஠தாவத௠ஒன௠றில௠விவாதிகà¯
> >> கலாம௠.
> >>    4.
> >>
> >>    தமிழில௠த௠வக௠க கையேடினை
> >> உர௠வாக௠க, உப௠ண௠ட௠கைபிடி
> >> தோழர௠கள௠கலந௠த௠கொள௠வதà¯
> >>    அவசியமாகிறத௠.
> >>    5.
> >>
> >>    இதனைப௠பற௠றிய கர௠த௠த௠கà¯
> >> களைய௠ம௠விவாதிக௠கலாம௠.
> >>
> >>
> >>  ந. பத௠மநாதனà¯
> >>
> >>பொள௠ளாச௠சி.
> >>
> >>
> >>--
> >>
> >>Padhu,
> >>Pollachi.
> >>
> >>
> >>Knowledge is power !
> >>
> >>"Be an Energy (Opti)mizer - Use Electricity Wiser"
> >>
> >>
> >>
> >>--
> >>
> >>Padhu,
> >>Pollachi.
> >>
> >>
> >>Knowledge is power !
> >>
> >>"Be an Energy (Opti)mizer - Use Electricity Wiser"
> >>ொழர௠களே,
> >>                  இந௠தவார கூட௠டத௠திலà¯
> >> கலைசொற௠கள௠தமிழ௠மொழியாகà¯
> >> கம௠பற௠றிய௠ம௠,
> >>தமிழாக௠க நிலவரம௠, பெடோரா வகà¯
> >> ப௠பறை மற௠ற௠ம௠பலவற௠றை வர௠மà¯
> >> ஞாயிற௠மாலை 4 மணி
> >>ம௠தல௠5 மணி வரை freenode.net -ல௠#ubuntu-tam
> >> என௠ற அறையிலà¯
> >>விவாதிக௠கப௠பட௠கிறத௠. இதிலà¯
> >> எல௠லொர௠ம௠கலந௠த௠கொள௠ள௠மாறà¯
> >>கேட௠ட௠க௠கொள௠ளப௠பட௠கிறாரà¯
> >> கள௠.
> >>
> >>  க௠றிப௠ப௠:
> >>
> >>    1.
> >>
> >>    அறையில௠ந௠ழைய கடவ௠சொலà¯
> >> தேவையில௠லை.
> >>    2.
> >>
> >>    X-Chat IRC Client என௠ம௠பொதி நிற௠வபà¯
> >> பட௠டிர௠த௠தல௠அவசியம௠.
> >>    3.
> >>
> >>    தமிழ௠மற௠ற௠ம௠ஆங௠கிலம௠இவறà¯
> >> றில௠஠தாவத௠ஒன௠றில௠விவாதிகà¯
> >> கலாம௠.
> >>    4.
> >>
> >>    தமிழில௠த௠வக௠க கையேடினை
> >> உர௠வாக௠க, உப௠ண௠ட௠கைபிடி
> >> தோழர௠கள௠கலந௠த௠கொள௠வதà¯
> >>    அவசியமாகிறத௠.
> >>    5.
> >>
> >>    இதனைப௠பற௠றிய கர௠த௠த௠கà¯
> >> களைய௠ம௠விவாதிக௠கலாம௠.
> >>
> >>
> >>  ந. பத௠மநாதனà¯
> >>
> >>பொள௠ளாச௠சி.
> >>
> >>
> >>--
> >>
> >>Padhu,
> >>Pollachi.
> >>
> >>
> >>Knowledge is power !
> >>
> >>"Be an Energy (Opti)mizer - Use Electricity Wiser"
> >>--
> >>Ubuntu-tam mailing list
> >>Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> >>Modify settings or unsubscribe at:
> >> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
> >
> > Ph:0091-44-32926868 WLL; 0091-44-22581348
> > ksbalaji
> >
> >
> >
> > --
> > Ubuntu-tam mailing list
> > Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> > Modify settings or unsubscribe at:
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
> >
> >

 body {
	background: #FFF;
}Ph:0091-44-32926868 WLL; 0091-44-22581348 
ksbalaji


More information about the Ubuntu-tam mailing list