[உபுண்டு பயனர்]Ubuntu-tam Digest, Vol 29, Issue 5

Ravi rjagathe at gmail.com
Sun Mar 15 15:54:06 GMT 2009


பாலாஜி அவர்களின் கடிததினை என்னால் படிக்க இயலவில்லையே?
ஜெ.இரவிச்சந்திரன்

2009/3/13 balaji <ksbalaji11 at rediffmail.com>:
> Â
> வணக௠கம௠!
> என௠னால௠ இந௠த கடிதத௠தில௠உளà¯
> ள தமிழ௠எழ௠த௠த௠க௠களைப௠படிகà¯
> கம௠டிகிறத௠!
>
> Great!
> After many emails, I am able to read Tamil fonts in this email!
> Please clarify whether any change has been made in mailing this message to
> members?
>
> Regards
> ksbalaji
>
> On Fri, 13 Mar 2009 ubuntu-tam-request at lists.ubuntu.com wrote :
>>Send Ubuntu-tam mailing list submissions to
>>   ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
>>
>>To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
>>   https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>>or, via email, send a message with subject or body 'help' to
>>   ubuntu-tam-request at lists.ubuntu.com
>>
>>You can reach the person managing the list at
>>   ubuntu-tam-owner at lists.ubuntu.com
>>
>>When replying, please edit your Subject line so it is more specific
>>than "Re: Contents of Ubuntu-tam digest..."
>>Today's Topics:
>>
>>  1. [??????? ?????]?????????? ???????? (?????????)
>>  2. [??????? ?????]?????????? ???????? (?????????)
>>தோழர௠களே,
>>         இந௠தவார கூட௠டத௠திலà¯
>> கலைசொற௠கள௠தமிழ௠மொழியாகà¯
>> கம௠பற௠றிய௠ம௠,
>>தமிழாக௠க நிலவரம௠, பெடோரா வகà¯
>> ப௠பறை மற௠ற௠ம௠பலவற௠றை வர௠மà¯
>> ஞாயிற௠மாலை 4 மணி
>>ம௠தல௠5 மணி வரை freenode.net -ல௠#ubuntu-tam
>> என௠ற அறையிலà¯
>>விவாதிக௠கப௠பட௠கிறத௠. இதிலà¯
>> எல௠லொர௠ம௠கலந௠த௠கொள௠ள௠மாறà¯
>>கேட௠ட௠க௠கொள௠ளப௠பட௠கிறாரà¯
>> கள௠.
>>
>> க௠றிப௠ப௠:
>>
>>  1.
>>
>>  அறையில௠ந௠ழைய கடவ௠சொலà¯
>> தேவையில௠லை.
>>  2.
>>
>>  X-Chat IRC Client என௠ம௠பொதி நிற௠வபà¯
>> பட௠டிர௠த௠தல௠அவசியம௠.
>>  3.
>>
>>  தமிழ௠மற௠ற௠ம௠ஆங௠கிலம௠இவறà¯
>> றில௠஠தாவத௠ஒன௠றில௠விவாதிகà¯
>> கலாம௠.
>>  4.
>>
>>  தமிழில௠த௠வக௠க கையேடினை
>> உர௠வாக௠க, உப௠ண௠ட௠கைபிடி
>> தோழர௠கள௠கலந௠த௠கொள௠வதà¯
>>  அவசியமாகிறத௠.
>>  5.
>>
>>  இதனைப௠பற௠றிய கர௠த௠த௠கà¯
>> களைய௠ம௠விவாதிக௠கலாம௠.
>>
>>
>> ந. பத௠மநாதனà¯
>>
>>பொள௠ளாச௠சி.
>>
>>
>>--
>>
>>Padhu,
>>Pollachi.
>>
>>
>>Knowledge is power !
>>
>>"Be an Energy (Opti)mizer - Use Electricity Wiser"
>>
>>
>>
>>--
>>
>>Padhu,
>>Pollachi.
>>
>>
>>Knowledge is power !
>>
>>"Be an Energy (Opti)mizer - Use Electricity Wiser"
>>ொழர௠களே,
>>         இந௠தவார கூட௠டத௠திலà¯
>> கலைசொற௠கள௠தமிழ௠மொழியாகà¯
>> கம௠பற௠றிய௠ம௠,
>>தமிழாக௠க நிலவரம௠, பெடோரா வகà¯
>> ப௠பறை மற௠ற௠ம௠பலவற௠றை வர௠மà¯
>> ஞாயிற௠மாலை 4 மணி
>>ம௠தல௠5 மணி வரை freenode.net -ல௠#ubuntu-tam
>> என௠ற அறையிலà¯
>>விவாதிக௠கப௠பட௠கிறத௠. இதிலà¯
>> எல௠லொர௠ம௠கலந௠த௠கொள௠ள௠மாறà¯
>>கேட௠ட௠க௠கொள௠ளப௠பட௠கிறாரà¯
>> கள௠.
>>
>> க௠றிப௠ப௠:
>>
>>  1.
>>
>>  அறையில௠ந௠ழைய கடவ௠சொலà¯
>> தேவையில௠லை.
>>  2.
>>
>>  X-Chat IRC Client என௠ம௠பொதி நிற௠வபà¯
>> பட௠டிர௠த௠தல௠அவசியம௠.
>>  3.
>>
>>  தமிழ௠மற௠ற௠ம௠ஆங௠கிலம௠இவறà¯
>> றில௠஠தாவத௠ஒன௠றில௠விவாதிகà¯
>> கலாம௠.
>>  4.
>>
>>  தமிழில௠த௠வக௠க கையேடினை
>> உர௠வாக௠க, உப௠ண௠ட௠கைபிடி
>> தோழர௠கள௠கலந௠த௠கொள௠வதà¯
>>  அவசியமாகிறத௠.
>>  5.
>>
>>  இதனைப௠பற௠றிய கர௠த௠த௠கà¯
>> களைய௠ம௠விவாதிக௠கலாம௠.
>>
>>
>> ந. பத௠மநாதனà¯
>>
>>பொள௠ளாச௠சி.
>>
>>
>>--
>>
>>Padhu,
>>Pollachi.
>>
>>
>>Knowledge is power !
>>
>>"Be an Energy (Opti)mizer - Use Electricity Wiser"
>>--
>>Ubuntu-tam mailing list
>>Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
>>Modify settings or unsubscribe at:
>> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
> Ph:0091-44-32926868 WLL; 0091-44-22581348
> ksbalaji
>
>
>
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
>


More information about the Ubuntu-tam mailing list