[உபுண்டு பயனர்]சற்றே பழையதாயினும் பகிர்ந்து கொள்வது கடமையாகிறது..

amachu amachu at ubuntu.com
Mon Feb 23 05:08:18 GMT 2009


வணக்கம்,

டெபியனின் புதிய வெளியீடு குறித்த
அறிவிப்பு: http://debian.org/News/2009/20090214

உபுண்டுவின் இன்று பிரபலமாக இருப்பதற்கு காரணம் டெபியனின் வலுவான
அடித்தளம்.

--

ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20090223/ff3dfdf3/attachment.pgp 


More information about the Ubuntu-tam mailing list