[உபுண்டு பயனர்]தியாரகராயா பொறியியல் கல்லூரி - கட்டற்ற மென்பொருள் மாநாடு - 2009

amachu amachu at ubuntu.com
Wed Feb 11 10:36:02 GMT 2009


வணக்கம்,

நிகழும் பிப்ரவரி 27,28 & மார்ச்சு 1 ஆகிய தேதிகளில் மதுரையில்
நடைபெறவிருக்கும் கட்டற்ற மென்பொருள் மாநாட்டில்(1) உபுண்டு தமிழ் குழுமம்
பங்கேற்க உள்ளது.

மாநாட்டில் கடையொன்று வைக்க கேட்டுள்ளோம். கலந்துரையாடல் ஒன்றிற்கும்
விரைவில் பதிவு செய்ய இருக்கிறோம். 

பொருள்: யாவர்க்குமான மென்பொருள் இயக்கம்/ அறக்கட்டளை
- http://kanimozhi.org.in/kanimozhi/?p=240

இதில் நாம் செய்ய வேண்டியதாக தங்களுக்கு அபிப்ராயங்கள் இருப்பின்
தெரியப்படுத்தவும்.

http://fossconf.in

--

ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20090211/e0c64ea8/attachment.pgp 


More information about the Ubuntu-tam mailing list