[உபுண்டு பயனர்]வாராந்திர இணையரங்க உரையாடல்

ஆமாச்ச ஆமாச்ச
Sun Dec 20 03:32:55 GMT 2009


On Sun, 2009-12-20 at 08:53 +0530, ஆமாச்சு|amachu wrote:
> இன்றைய வாராந்திர இணையரங்க உரையாடலுக்கான நினைவு மடல்.
> 
> விவரங்கள்: http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title=இணையரங்க_உரையாடல்_20_12_2009 
> 
> தாங்கள் விவாதிக்க விரும்பும் விஷயம் இருந்தால் பொருள் பகுதியில் சேர்த்து
> சேர்த்தவர் பகுதியில் நான்கு டில்டே இடவும். தங்களது ஒப்பம் தானாக
> கிடைக்கும்.
> 

நேரம்: மாலை மூன்று மணி.

--

ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-tam mailing list