[உபுண்டு பயனர்]வாராந்திர இணையரங்க உரையாடல்

ஆமாச்ச ஆமாச்ச
Sun Dec 20 03:23:38 GMT 2009


இன்றைய வாராந்திர இணையரங்க உரையாடலுக்கான நினைவு மடல்.

விவரங்கள்: http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title=இணையரங்க_உரையாடல்_20_12_2009 

தாங்கள் விவாதிக்க விரும்பும் விஷயம் இருந்தால் பொருள் பகுதியில் சேர்த்து
சேர்த்தவர் பகுதியில் நான்கு டில்டே இடவும். தங்களது ஒப்பம் தானாக
கிடைக்கும்.

--

ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-tam mailing list