[உபுண்டு பயனர்][உபுண்டு_தமிழ்]kanini - ubuntu ( கணினி உபுண்டு பற்றி)

ஆமாச்ச ஆமாச்ச
Fri Dec 11 07:32:50 GMT 2009


On Thu, 2009-12-10 at 06:02 +0000, பத்மநாதன் wrote:
> 
>                     10 டிசம்பர் 2009 தேதியிட்ட 'புதிய தலைமுறை' இதழில்
> திரு. இரவிசந்கிரன் 

எழுதியது அ. ரவிசங்கர். குழப்பிக்காதீங்க ;-)

--

ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-tam mailing list