[உபுண்டு பயனர்] Ubuntu-tam Digest, Vol 38, Issue 11

S BALAJI sbalajisun at gmail.com
Wed Dec 16 16:25:19 GMT 2009


I Have got only question mark......... even in my windows............ i
can't read all your mails.............. please check...........

On Wed, Dec 16, 2009 at 8:00 AM, <ubuntu-tam-request at lists.ubuntu.com>wrote:

> Send Ubuntu-tam mailing list submissions to
>    ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
>
> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
>    https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
>    ubuntu-tam-request at lists.ubuntu.com
>
> You can reach the person managing the list at
>    ubuntu-tam-owner at lists.ubuntu.com
>
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> than "Re: Contents of Ubuntu-tam digest..."
>
>
> Today's Topics:
>
>  1. Re: [??????? ?????]??????????? ????? ????????? ?????? (Yogesh)
>  2. Re: [??????? ?????]Tamil Language - Few questions (???????|amachu)
>  3. Re: [??????? ?????]Tamil Language - Few questions (???????|amachu)
>  4. Re: [??????? ?????]??????????? ????? ????????? ??????
>   (??. ???? | ??. ???? | K. Sethu)
>  5. Re: [??????? ?????]Tamil Language - Few questions (???????|amachu)
>  6. Re: [??????? ?????]??????????? ????? ????????? ??????
>   (???????|amachu)
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
>
> Message: 1
> Date: Tue, 15 Dec 2009 20:23:34 +0530
> From: Yogesh <yogeshg1987 at gmail.com>
> Subject: Re: [??????? ?????]??????????? ????? ????????? ??????
> To: ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Message-ID:
>    <734171960912150653q6127ff84x27279339eb2114d5 at mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>
> 2009/12/15 Alagunambi Welkin <alagunambiwelkin at gmail.com>
>
> > ?????
> >
> > ???? virtual-???????????(ctrl+alt+f1) ??????????????????.
> >
> > ????????????????????? ?????????? ..
> ??????????? ????? ??????? ??? ??? ????????? ?? ??????????? ?????
> ??????????????? ?????? ?????
> --
> ??????
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL:
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20091215/c816ae19/attachment-0001.htm
>
> ------------------------------
>
> Message: 2
> Date: Mon, 14 Dec 2009 17:10:56 +0530
> From: ???????|amachu <amachu at ubuntu.com>
> Subject: Re: [??????? ?????]Tamil Language - Few questions
> To: ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Message-ID: <1260790856.7246.24.camel at amachu-laptop>
> Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
>
> On Mon, 2009-12-14 at 13:00 +0530, ??. ???? | ??. ???? | K. Sethu wrote:
> > ?????? ????????? ???????? ?????????? ???????????
> >
> https://fedorahosted.org/fuel/attachment/wiki/fuel-tamil/fuel-tamil-chat-log-12-Dec-09
> > ? ?????? ????????????? ??????? ???????????? ??????? ???????????? ?????
> > ?????? ?????????????????? ??????? ???? ???????? ?????????????.
>
> ??? trac ???????? ?????? ??????? ???????????????? ???? ?????? ?????????
> ????? ????????????.
>
> ???????? ?????? ???????????? ???????????? ???????? ??????????.
>
> --
>
> ???????
>
> ------------------------------
>
> Message: 3
> Date: Mon, 14 Dec 2009 17:14:00 +0530
> From: ???????|amachu <amachu at ubuntu.com>
> Subject: Re: [??????? ?????]Tamil Language - Few questions
> To: ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Message-ID: <1260791040.7246.26.camel at amachu-laptop>
> Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
>
> On Mon, 2009-12-14 at 13:00 +0530, ??. ???? | ??. ???? | K. Sethu wrote:
> >
> > ??????? ??? ??????? ????????? ?
> >
>
>
> https://fedorahosted.org/fuel/attachment/wiki/fuel-tamil/fuel-tamil-chat-log-12-Dec-09?format=raw
>
> ??????????? ???????? ?????????? ??????? ??????.
>
> > ??????? ??????????? ???????????? ?????? ?
>
> ?????????? ????????? ???????. ???? ????????? ???????? ????????????????.
>
> ??????????? ??????????????.
>
> --
>
> ???????
>
> ------------------------------
>
> Message: 4
> Date: Wed, 16 Dec 2009 07:44:20 +0530
> From: ??. ???? | ??. ???? | K. Sethu  <skhome at gmail.com>
> Subject: Re: [??????? ?????]??????????? ????? ????????? ??????
> To: ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Message-ID:
>    <ce3a6c680912151814u235aba56kb4b42a343bd1c19c at mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
>
> 2009/12/14 ???????|amachu <amachu at ubuntu.com>:
> [..]
> > ??????? gnome-terminal ????? ??????????????? ?????? Terminal
> > Ctrl-Alt-F1 ????? ??????????????? ????? ?????
> > ?????????????? Ctrl-Alt-F1 ????????????? ??????? ????????.
> >
>
> Ctrl+Alt+F1 ??????? ???????????????? ?????????? ??? ????? ?????
> ????????? ??????????? ??? ????????? ???????? ??? ?????? ???? ???????
> (console) ??????????? ?????? ???????? ?????? ????????????????
> ??????????? ?????? ???? ????????? ???????? ??????? ??????????? ????
> ?????????? ?????? ????????? ????????? ?????????????? ????????????
> ???????? ??? ???????? ????? ??????????? ????? ????? ????????????????
> ???????? ?????? ????????? ????????????? ????? ???????? ?????????
> ??????? ????????????? ??? ???????? ?????? ?? ???? ???????????.
>
> ?????, ????? ??????? xFce ????? ??????? ?????? ??????????????? ???????
> ????? ???? ????????????? ?????????????? ????????? x ??????????.
> x-?????? 7 ??? ???????????. ????? 6 ?????????? ?????????????
> ??????????? ?????? ???? ??????? ?????????????. Ctrl+Alt+F1 ???????
> (??? ?????????) ???????
> ????? ?????? ???? ????????? ???????? ??? Ctrl+Alt+F7 ??????? ??????
> ?????????????? ????????????? ???????? ??????.
>
> * * * * * * * * *
>
> ?????? ?????????????? Ctrl+Alt+F1 ?????? ????? F1 ?????? ????? F2,
> F3,..F6 ????? ????? ?????? ??? ?????? ???? ????????? ????????.
>
> ???? ??? ????? ??????? ??????? ???????????????? ???????????. ??????
> GDM display manager ???????????? ??????. ????????????? ????? ?????
> ?????????? ??? ????????? ????? ??????? xFce ???????????? ??????
> ???????. ??? ?????? ??????????????  Ctrl+Alt+Fn  (n = 1,...,7)
> ??????????? ?????? ??????????????? ?????? ???? ?????????????
> ????????? ?????????. ?????? ???? ???????????? KDM display manager
> ????????? ??????? ???? ???????? ?????????? ????????? ????????????
> ??????????. ??? ??? ??????????? ?????? ?????????????? ??????
> ?????????? ???? 7 ??? ????????????? ????????? 1 ??? ?????????????
> ?????? ?????? ???? ????????? ?????????? ????????????. ????????
> ??????? ???????????? startx ??? ??????????? ????? 4 ????????? ??? 1
> ??? ??????????? ?????? ???????????????. ????? ?? ???????? ??????????
> ????????? ?????? ???????? ????? 4 ??????? 7 ??? ??????????? ??????????
> ??????. ?????????? ?????????????????? Ctrl+Alt+Fn (n = 1,...,7)
> ????????? ???????? ????????????????.
>
> ??????? ??????????? ??? Ctrl+Alt+F1 ????????????? ???????
> ???????????? ??? ??? ???? ???????????? ???? ????????? ????
> ???????????. ???????????? Ctrl+Alt+F1 ??????????? ?????? ?????????
> ???????? ????? ???????????? ????? ?? ??? ????????????? nvidia driver
> ??????? ???????? ??????? ??? ???? ???????????? ??????????? ?????.
> ??????????? ???????? ??? ????? ??????? :
> http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1307449
>
> ???????????? Linux Console ?? ???????? ??????????? ????? ???? ??????
> ???? ?????????????? ???????? ??? ???????? ?????? ???????????? ??????
> ???????????? ??? ?????? ???????????????????? ?????? ???? ???????.
>
> ???? ??????? ??????? ????????? ??? ????????? ????????????????????
> ????? ??? ???? ????? ??? ????????????????.
>
> * * * * **
>
> > KDE Konsole ??? gnome-terminal ????? ?????????? ????? ????????????
> > ???????? ????????????.
> >
>
> ??????? ?????? ?????? ?????????
>
> ~????
>
> >
>
> ------------------------------
>
> Message: 5
> Date: Wed, 16 Dec 2009 07:59:06 +0530
> From: ???????|amachu <amachu at ubuntu.com>
> Subject: Re: [??????? ?????]Tamil Language - Few questions
> To: ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Message-ID: <1260930546.3164.14.camel at amachu-laptop>
> Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
>
> On Mon, 2009-12-14 at 22:08 +0530, ??. ???? | ??. ???? | K. Sethu wrote:
> > ??? ?????????????? ??????? ???? ???? ?????????????? ?????????
> > ??????????????.
>
> 13 Dec 09 ????????? ?????:
>
>
> https://fedorahosted.org/fuel/attachment/wiki/fuel-tamil/fuel-tamil-chat-log-13-Dec-09?format=raw
>
> --
>
> ???????
>
> ------------------------------
>
> Message: 6
> Date: Wed, 16 Dec 2009 08:00:48 +0530
> From: ???????|amachu <amachu at ubuntu.com>
> Subject: Re: [??????? ?????]??????????? ????? ????????? ??????
> To: ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Message-ID: <1260930648.3164.15.camel at amachu-laptop>
> Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
>
> On Wed, 2009-12-16 at 07:44 +0530, ??. ???? | ??. ???? | K. Sethu wrote:
> > ???? ??????? ??????? ????????? ??? ????????? ????????????????????
> > ????? ??? ???? ????? ??? ????????????????.
>
> Ctrl-Alt-Backspace ?????????????????? ?????? ????????? ????????.
>
> --
>
> ???????
>
>
>
> ------------------------------
>
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
>
> End of Ubuntu-tam Digest, Vol 38, Issue 11
> ******************************************
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20091216/4b4ea83e/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list