[உபுண்டு பயனர்] முனையத்தின் தமிழ் எலுத்துக் கோலாறு

Alagunambi Welkin alagunambiwelkin at gmail.com
Sun Dec 13 16:24:21 GMT 2009


மக்கலே,

முனையத்தில் தமிழ் எலுத்துக்கல் சீராக பதியாமையின் காரனம் என்ன?

அக் காரனத்தினை சரி செய்ய விரும்புகின்றேன்.


என் எலுத்துப் பிழைகனள தயவுகூர்ந்து திருத்தவும்.


அழகுநம்பி வெல்கின்


More information about the Ubuntu-tam mailing list