[உபுண்டு பயனர்]தமிழ் இணைய மாநாடு 2009

balaji k s ks_balaji11 at yahoo.com
Thu Aug 27 14:29:16 BST 2009


Dear Arun,
What was this message for?
Regards
ksbalaji
________________________________
From: தங்கமணி அருண் <thangam.arunx at gmail.com>
To: தமிழக உபுண்டு பயனர் குழு <ubuntu-tam at lists.ubuntu.com>; ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
Sent: Thursday, 27 August, 2009 15:11:57
Subject: [உபுண்டு பயனர்]தமிழ் இணைய மாநாடு 2009

http://www.infitt.org/ti2009/

-- 
அன்புடன்
அருண்
------------------------------
http://ubuntu-tam.org
http://lists.ubuntu.com/ubuntu-l10n-tam
http://lists.ubuntu.com/ubuntu-tam
------------------------------      
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20090827/98f5f489/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list