[உபுண்டு பயனர்]தமிழ் இணைய மாநாடு 2009

தங்கமணி அருண் thangam.arunx at gmail.com
Thu Aug 27 10:41:57 BST 2009


http://www.infitt.org/ti2009/

-- 
அன்புடன்
அருண்
------------------------------
http://ubuntu-tam.org
http://lists.ubuntu.com/ubuntu-l10n-tam
http://lists.ubuntu.com/ubuntu-tam
------------------------------
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20090827/14f8e6d6/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list