[உபுண்டு தமிழகம்]Windows XP -ல் யுனிக்கோடு

Babu.K babu at apexinfo.co.in
Mon Nov 24 03:25:21 GMT 2008


How to configure thunder bird to display tamil fonts properly.

My settings as follows:
View > Character Encoding > Unicode
Tools > Options… > Fonts > Outgoing Mail / Incoming Mail > UTF-8

Regards,

K.Babu
Babu K wrote:
> அன்பார்ந்த உபுண்டு தமிழ் குழு உறுப்பினர்களே,
>
> என்னுடைய Windows XP -ல்  யுனிக்கோடு தமிழில் தட்டச்சு செய்ய இயலவில்லை.
> தற்போது நான் கூகிள் வழங்கும் சேவை வழியாக தட்டச்சு செய்கிறேன். இதற்கென
> ஏதேனும் நிரல் இருப்பின் பரிந்துரைக்கவும்.
>
> நன்றி!
>
> கி.பாபு.
>
>   

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: unicode.JPG
Type: image/jpeg
Size: 157644 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20081124/1178fab6/attachment-0001.jpeg 


More information about the Ubuntu-tam mailing list